Programa d'Actuació Municipal 2011-2015


[versió complerta]
PER LA TRANSPARÈNCIA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL I LA PARTICIPACIÓ
Portarem el màxim de decisions a la deliberació democràtica i col·lectiva i obrir els plens municipals a la participació efectiva d’entitats i veïnat: Impulsarem la reforma del Reglament Orgànic Municipal per tal que des dels òrgans de govern municipal (plens municipals, junta de govern local i junta de portaveus) es faciliti i es faci més accessible la informació i la participació del veïnat i del teixit associatiu de la ciutat. La inclusió de mocions i precs i preguntes en el Ple Municipal tindrà uns mateixos requeriments per partits polítics, entitats i veïnat, evitant l’actual discriminació entre els partits i les entitats i veïnat. També es donarà informació prèvia d’ordres del dia i, informació posterior, de les actes dels òrgans de govern municipal.
Farem comissions informatives obertes i públiques: Farem que els projectes municipals de regidoria siguin precedits de comissions informatives obertes i públiques, on es donarà la informació prèvia necessària al veïnat i al teixit associatiu per poder generar un debat ric i profitós, i on els resultats d’aquest debat hauran d’estar reflectits en la decisió final. Si es creu convenient i necessari per part de partits polítics, entitats i col·lectius i/o barris particularment relacionats directament amb el projecte, l’Ajuntament impulsarà i organitzarà referèmdums vinculants, o els espais de participació vinculant que es creguin necessaris, per tal de prendre una decisió final sobre els projectes.
Definirem i engegarem els Consells de Barri: Iniciarem el debat entre el veïnat i el teixit associatiu de la ciutat per definir la posada en marxar i definició dels Consells o Assemblees de Barri a la ciutat.
Definirem el Pressupost Municipal amb participació vinculant d’entitats i veïnat: Iniciarem la posada en marxa de la definició del Pressupost Municipal anual de l’Ajuntament de Barberà a partir de la implicació i participació dels barris i del teixit associatiu. En el primer any de mandat ens centrarem en la informació i pedagogia a l’entorn del Pressupost Municipal i les ordenances fiscals municipals, com a pas previ i necessari per a qualsevol procés de participació seriós. A partir d’aquest primer any s’engegarà un procés de discussió i decisió vinculant obert amb entitats i veïnat per concretar el desplegament participatiu i per fases que anualment definirà el Pressupost Municipal.
Posarem l’urbanisme al servei del veïnat i del dret d’ús i no dels promotors privats: Obrirem la política urbanística municipal al debat i participació vinculant del veïnat i del teixit associatiu, tant pel que fa a projectes urbanístics d’iniciativa pública com de projectes d’iniciativa privada. Mensualment es donarà informació pública sobre l’agenda d’Alcaldia i la regidoria responsable de la política urbanística per tal de donar tota la visibilitat i informació possible sobre quines iniciatives i propostes urbanístiques s’estan plantejant al consistori.
Posarem les regidories de l’Ajuntament al servei de les entitats:  La relació Ajuntament-Entitats serà d’interacció, coordinació i complicitat, on l’ajuntament ha de tenir una funció de suport que faciliti les coses a les entitats en la mesura de les possibilitats humanes, materials i pressupostàries del consistori. L’activitat associativa i les iniciatives de caràcter popular i col·lectiu s’entendran com un patrimoni públic i col·lectiu de la ciutat a dinamitzar, consolidar i salvaguardar.
Eliminarem burocràcia i farem accessibles els espais municipals a entitats i veïnat: Es flexibilitzarà i facilitarem l’accés a equipaments municipals per part de les entitats de la ciutat, fent possible la cogestió, així com l’autogestió. En aquesta línia s’entendrà la proposta de considerar Locals d’Interès Municipals, com a patrimoni públic i col·lectiu de la ciutat, a aquells locals associatius propis d’entitats que ho demanin, definint la concreció d’aquesta proposta amb les entitats implicades.
Aproparem i revaloritzarem la tasca dels i les treballadores municipals: Es revaloritzarà socialment la tasca de la plantilla de treballadors i treballadores municipals, a partir d’un debat previ amb el conjunt d’empleats i empleades públiques, amb l’objectiu de fomentar un major contacte amb el veïnat i amb el desplegament i execució de les polítiques municipals que es desenvolupin des de l’ajuntament, sigui quina sigui l’escala laboral. Al mateix temps, es generar un espai o assemblea de debat i participació pel conjunt de treballadors i treballadores municipals per enfortir el seu paper social i de servei públic a la ciutat.
Aplicarem un Codi Ètic i de Conducta al conjunt de representants polítics presents al consistori: Es posarà en marxa un Codi Ètic i de Conducta d’aplicació per al conjunt de representants polítics presents al Ple Municipal. Des de l’EAB tindrem com a document base d’aplicació el nostre Codi Ètic d’Obligat Compliment pels Càrrecs Electes. Al mateix temps, es farà públic i seran consultables a la web municipal els sous de l’alcalde o alcaldessa i els i les regidores delegades, així com la resta d’assignacions econòmiques que reben el conjunt de regidors i regidores i els grups polítics amb representació al Ple Municipal.
Realitzarem una auditoria a la gestió municipal dels darrers governs municipals: Realitzarem un repàs i avaluació dels contractes i projectes municipals realitzats des de l’any 1999 per part dels diferents governs municipals (projectes urbanístics, contractes amb entitats financeres i subcontractacions, privatitzacions i externalització de serveis municipals) així com repassarem i avaluarem la tasca realitzada per Sabemsa, Patronat d’Esports i Aisa. Aquesta avaluació és prèvia i necessària al nostre objectiu de remunicipalització i ús rigurós dels béns, serveis i recursos públics i municipals, i es donarà informació pública dels seus resultats.
Farem balanç públic anual del programa electoral presentat: Es donarà compte anualment i públicament del compliment de programes electorals presentants en eleccions municipals.
Fomentarem uns mitjans de comunicació públics, independents i amb participació comunitària: Es donarà capacitat de direcció i gestió dels mitjans de comunicació municipals als mateixos equips de professionals de la informació amb la participació i implicació del teixit associatiu i polític de la ciutat, fent que el conjunt de mitjans municipals siguin independents i es promogui i es faliciti l’autogestió dels mateixos des de l’Ajuntament.
Crearem una xarxa pública d’accés a internet per a tot el veïnat: Augmentarem les zones amb accés lliure a internet a totes les places públiques de la ciutat i crearem la Xarxa Municipal d’Accés a Internet, a més de fer servir les possibilitats d’internet i les noves tecnologies de la informació per millorar els mecanismes informatius i de participació i interacció entre veïnat i Ajuntament.
PER LA CONVIVÈNCIA, EL FOMENT DE LA CULTURA I L’EDUCACIÓ
Definirem un Pla Educatiu de Ciutat que posi en contacte educació i municipi: Posarem en marxa el debat i definició d’un Pla Educatiu de Ciutat, entenent que l’educació no és una tasca exclusiva del col·lectiu de mestres i professors, sinó que cal implicar a les famílies, a les entitats i al conjunt d’organismes públics de la ciutat. En el debat i definició d’aquest pla implicarem a tots aquests sectors que tindrà l’objectiu de generar, sensibilitzar i difondre valors i recursos educatius de ciutat, a més de reforçar l’esperit participatiu, col·laboratiu i cohesionador entre infants i jovent i, també, el conjunt de la població barberenca. Amb el mateix objectiu es reforçaran, impulsant més propostes, els Projectes de Ciutat i Escola.
Garantirem tots els serveis de l’educació pública de qualitat a la ciutat: Donarem tot el suport possible i engegarem les iniciatives necessàries perquè els centres educatius públics de la ciutat mantinguin la mateixa capacitat de servei públic i municipal i puguin continuar oferint la mateix oferta educativa que estava exercint fins ara. Al mateix temps reclamarem la construcció de la nova escola Marta Mata, un projecte previst i necessari per a la ciutat abans de l’aparició de l’ARE l’Estació.
Ampliarem l’ús social i quotidià dels centres escolars de la ciutat: Integrarem els centres educatius públics de la ciutat a la vida quotidiana i associativa de la ciutat, possibilitant l’accés, obertura i ús dels centres més enllà de les hores lectives.
Obrirem el Teatre Cooperativa i l’Auditori Maria Feliu a la participació d’entitats i veïnat i posarem en marxa la Nau Arquímedes: El Teatre Cooperativa i l’Auditori Maria Feliu s’adaptaran també a les necessitats, ús i propostes del teixit associatiu de la ciutat, així com la definició de les seves agendes culturals. En el mateix sentit, es posarà en marxa la Nau Arquímedes, respectant un model de gestió i responsabilitat definit per les entitats juvenils i culturals de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament.
Donarem suport a una Festa Major impulsada pel teixit associatiu de la ciutat: Facilitarem la posada en marxa per part del teixit associatiu de la ciutat d’una Comissió Municipal de Festes Populars, que promogui una Festa Major i un calendari festiu que sigui patrimoni de les entitats i siguin elles les que la dinamitzin i la defineixin amb el suport institucional de l’Ajuntament. 
Ampliarem el calendari festiu amb Festes de Barri i donarem suport a les festes populars existents: Des de l’Ajuntament entenem la festa popular al carrer com un patrimoni de cohesió, interacció i socialització a la nostra ciutat i, per això, posarem a disposició dels barris la possibilitat de completar el calendari festiu de la ciutat amb les Festes Majors de Barri. Aquesta iniciativa també serà extensiva a altres propostes festives al carrer impulsades per teixit associatiu de la ciutat. Al mateix temps, donarem el suport necessari a les expressions festives i de cultura popular existents a la ciutat, però sempre vetllant perquè siguin les entitats i el veïnat els agents impulsors i gestors d’aquestes iniciatives a la nostra ciutat.
Donarem màxima cobertura a les iniciatives de producció artística: Posarem recursos municipals (tècnics, materials i pressupostaris) per engegar i donar cobertura a iniciatives locals de producció cultural (ja siguin musicals, teatrals o altres expressions artístiques i de dinamització cultural al carrer) amb l’objectiu de promoure una  indústria cultural i popular barberenca, que fomenti la cohesió comunitària i també sigui una oportunitat per generar noves perspectives laborals a la nostra ciutat.  
Engegarem un Pla Municipal d’Acollida i Arrelament per persones que s’instal·lin al nostre municipi: Posarem en marxa un Pla Municipal d’Acollida i Arrelament per a persones i famílies nouvingudes provinents de la regió metropolitana de Barcelona o de la resta del país, de l’Estat i de l’estranger. L’objectiu d’aquest pla serà familiaritzar i posar en relació a la població nouvinguda tant entre ella com amb la realitat social, associativa, històrica, cultural i lingüística de Barberà, així com amb els recursos municipals i públics disponibles per al conjunt de la població. En aquest sentit es treballarà per involucrar al teixit associatiu de la ciutat en la generació d’activitats i iniciatives que tingui per objectiu contribuir a la participació en activitats culturals i festives de la població nouvinguda, com un mecanisme més d’inclusió a la ciutat d’aquest nou veïnat.
Interrelacionarem les entitats esportives amb el món educatiu local: Treballarem amb les entitats esportives per facilitar la tasca que desenvolupen a la ciutat, millorant i enfortint la interrelació entre esport escolar i esport municipal i amb l’objectiu de fomentar i socialitzar hàbits de vida saludable i cohesió comunitària a través de l’esport. 
Crearem l’Institut d’Estudis Barberencs: Posarem en marxa l’Institut d’Estudis Barberencs (IEB) que es basarà en tres àmbits d’actuació: 1) posada en marxa de l’Arxiu Històric i Municipal i de l’Anuari Estadístic Municipal perquè tingui un accès públic per a veïnat i investigadors i investigadores; 2) estudi, catalogació i promoció de l’ús social del patrimoni artístic, monumental, cultural i natural de la ciutat així com espai de suport al desenvolupament de recursos festius i de cultura popular per a la ciutat; 3) suport i difusió a la producció científica local, tant la que sigui feta per barberencs i barberenques com estudis que es centrin en la ciutat.
Derogarem la “normativa de civisme per proposar un model de convivència basat en el foment de la cohesió i no en la sanció: Derogació de l’anomenada “normativa de civisme”, ja que entenem que va totalment en contra de la convivència i cohesió comunitària, fomentant només un caràcter sancionador i criminanalitzador que no té relació amb el model i les propostes en matèria de participació, educació i cohesió social defensades per l’EAB. En aquest sentit, posarem tots els esforços i recursos disponibles al consistori per incentivar una convivència basada en els valors educatius i culturals i d’identificació amb la ciutat per tal d’enfortir la cohesió social i comunitària, implicant en aquest procés a famílies, entitats i organismes públics (Ajuntament i centres públics educatius i sanitaris).
Aplicarem un Codi Ètic i de Conducta a la Policia Municipal i crearem el Consell Municipal de Prevenció i Seguretat Comunitària: Es posarà en marxa un Codi Ètic i de Conducta per a la Policia Municipal i es crearà un Consell Municipal de Prevenció i Seguretat Comunitària,  on entitats, Ajuntament i els diferents cossos policials que donen servei públic a la ciutat treballin des de la co-responsabilitat, la col·laboració i l’avaluació contínua en la promoció de la convivència i el tractament preventiu de situacions de risc.
Actuarem des de l’Ajuntament contra les expressions i accions intolerants a la ciutat: Es denunciarà i s’actuarà des de l’Ajuntament davant d’expressions de caràcter racista, franquista, feixista, xenòfob, sexista i homòfob. Al mateix temps es faran campanyes de conscienciació i sensibilització que evitin el foment d’aquests expressions i la difusió d’estereotips i prejudicis de caràcter culturalista.
PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I EL CONSUM RESPONSABLE
Elaborarem un Pla Municipal de Millora de la Mobilitat: Engegarem un debat per definir un Pla de Millora de la Mobilitat que contribueixi a un canvi de model i de mentalitat pel que fa a la mobilitat intramunicipal, comarcal i metropolitana que tingui per objectiu fomentar i aconseguir una mobilitat saludable des del punt de vista humà i ambiental. Al mateix temps, engegarem un debat a l’entorn de la vianalització de trams de carrer del centre urbà de la ciutat.
Donarem suport i reclamarem un servei de tramvia intermunicial i mancomunat: Donarem suport a la construcció del servei de tramvia intermunicipal i de gestió mancomunada entre Badia-Barberà-Sabadell i Ripollet-Cerdanyola-Barberà-Sabadell, al mateix temps que engegarem el debat sobre la pacificació del trànsit a la carretera de Barcelona per fomentar i privilegiar el trànsit fluid i eficient del transport públic d’autobús.
Construirem una Xarxa Municipal d’Itineraris i Carrils Bici: Construirem una xarxa física, accessible i segura, d’itineraris municipals a peu i carrils bici per connectar els equipaments públics del municipi (municipals, educatius i sanitaris). Al mateix temps millorarem físicament i facilitarem l’accessibilitat i la seguretat a peu i en bicicleta d’itineraris intermunicipals i mancomunats que connectin els espais naturals i agroforestals de la Via Verda, Riu Sec i Parc Agrícola del Vallès amb l’espai natural i agroforestal de Barberà del Ripoll-Bosc de Santiga, així com la connexió entre els nuclis urbans de Barberà i Cerdanyola del Vallès. 
Ampliarem les ‘Zones 30’ al nucli urbà de la ciutat: Ampliarem les àrees de velocitat màxima a 30 km/h en el nucli urbà de la ciutat per contribuir a la seguretat i a la salut ambiental.
Ens oposarem activament a les autovies Interpolar i del Ripoll: Exercirem una oposició activa als projectes viaris de les autovies Interpolar i del Ripoll, posant en marxa iniciatives municipals que socialitzin l’oposició aquests projectes a través d’ún ús i identificació social del veïnat de Barberà amb aquests espais amenaçats i amb la necessitat de no empitjorar  l’actual mala qualitat de l’aire que respirem al municipi.
Ens oposarem activament a l’ampliació d’usos no civils de l’Aeroport de Sabadell i demanarem la cessió per a la seva gestió mancomunada entre els municipis afectats: Exercirem una oposició activa a l’ampliació d’usos no civils de l’Aeroport de Sabadell, i treballarem per mancomunar la gestió i control d’aquest espai entre els municipis de Badia del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Barberà del Vallès, per tal de donar un ús que no malmeti ni la qualitat de vida ni la seguretat de les persones.
Posarem aparcament gratuït d‘1hora a aparcaments municipals i zona blava: Es posarà en marxa l’aparcament temporal gratuït d’1 hora als aparcaments de Passeig Doctor Moragas, Complex Esportiu Maria Reveter i Mercadet i a la Zona Blava del Passeig Doctor Moragas.
Incorporarem el municipi a la Iniciativa Residu Zero: Treballarem perquè el municipi compleixi amb la iniciativa Residu Zero, informant i sensibilitzant en primer lloc al veïnat a l’entorn de la producció de residus i la necessitat i les possibilitats de reduir-los. Una de les primeres mesures que proposarem a entitats i veïnat en aquesta línia serà la recuperar la recollida porta a porta en els barris de baixa densitat. I, també, estudiarem i promourem la vialitat d’establir una xarxa de serveis mancomunats en matèria de minideixalleries i plantes de compostatge. Al mateix temps establirem rebaixes en els impostos municipals a aquelles empreses i establiments comercials que es responsabilitzin de la reutilització i el retorn en els seus processos de producció i comercialització. Pel contrari, retirarem suports institucionals a aquelles empreses i comerços que es desentenguin del tractament dels residus que puguin generar.
Donarem suport i promourem el comerç de proximitat: Defensarem i promourem el comerç de proximitat com una forma d’enfortir la vida quotidiana a la ciutat i, també, de contribuir a uns hàbits de mobilitat i consum més saludables. En aquest sentit implementarem mesures de suport fiscal i de promoció a la xarxa de comerços de la ciutat i estudiarem la creació d’un impost especial per a les grans superfícies que basin la seva accessibilitat exclusivament o quasi exclusivament en el cotxe privat.
Informarem públicament i mensualment sobre els nivells de contaminació de l’aire al municipi: Donarem informació pública mensualment dels nivells de contaminació existents a la ciutat, per tal de contribuir a una sensibilització major i compartida en matèria de mobilitat i qualitat de l’aire.
Donarem suport i promourem l’energia renovable al municipi: promourem projectes d’estalvi energètic tant des de l’Ajuntament com des de llars i comunitats de propietaris i propietàries. Al mateix temps posarem en marxa de forma efectiva un pla d’estalvi energètic en tots els equipaments municipals per tal de fer un ús reponsable de llum, gas i aigua.
Donarem suport i promourem el consum i producció de productes ecològics i d’energia renovable: Promourem i donarem suport a les iniciatives cooperativistes, associatives i veïnals que tinguin l’objectiu de promoure i desenvolupar a la nostra ciutat el consum i producció de productes ecològics i energia renovable, ja sigui produïda fora del nostre municipi com a Barberà. Al mateix temps, impulsarem la inclusió de les escoles municipals de la ciutat a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).
Crearem la Xarxa d’Horts Municipals: Ampliarem la zona d’Horta al riu Ripoll i donarem suport a la creació d’horts urbans al nucli urbà, creant la Xarxa d’Horts Municipals que es regiran per criteris ecològics, educatius, cooperatius i de consum responsable. 

PER COMBATRE LA CRISI, DEFENSAR I PROMOURE ELS SERVEIS I RECURSOS PÚBLICS MUNICIPALS
Farem de l’Ajuntament un instrument de cohesió comunitària: El Pressupost Municipal, les ordenances fiscals municipals i la plantilla de treballadors i treballadores municipals estaran al servei del desplegament i reforçament de polítiques socials, educatives i culturals que reforcin la cohesió comunitària a la nostra ciutat.

Posarem en marxa d’un pla de recuperació dels serveis municipals subcontractats, externalitzats i privatitzats: Engegarem un pla de recuperació dels serveis públics i municipals subcontractats, externalitzats i privatitzats, amb l’objectiu d’enfortir l’economia municipal en benefici de la col·lectivitat i de la ciutat i que reverteixi també en la creació de noves possibilitats laborals a la nostra ciutat. Mentre no es pugui fer efectiva aquesta recuperació s’exigirà i s’exercirà un control estricte i rigurós d’aquestes empreses en matèria de condicions de treball, respecte a la sindicalització i als convenis col·lectius, no discriminació salarial entre homes i dones, criteris de foment de la contractació de col·lectius més vulnerables (aturats, dones i joves) o equiparació salarial amb personal municipal.
Treballarem amb la Banca Ètica, traspassant la gestió dels fons i actius econòmics municipals a entitats que promoguin l’economia social: Traspassarem els recursos financers de l’Ajuntament, que actualment estan en entitats bancàries o caixes del sector privat i especulatiu, a Banca ètica i xarxes d’economia social.
Implantarem programari lliure en equipaments i dependències municipals: Promourem i desplegarem l’ús de programari lliure a tots els ordinadors de l’Ajuntament, fent possible l’estalvi en llicències propietat de grans empreses.
Posarem en marxa un menjador municipal: Posarem en marxar un menjador municipal en dependències municipals per donar resposta a situacions greus de manca de recursos i d’accés a alimentació bàsica, tenint en compte l’experiència que en aquesta matèria ja existeix a la nostra ciutat.
Aplicarem ordenances fiscals municipals de caràcter progressiu, pagant més les rendes més altes i contribuint a una economia més justa i equitativa: Posarem en marxar una fiscalitat progressiva en les taxes i impostos municipals, fet que suposarà que les rendes més altes pagaran impostos municipals més alts que les rendes mitjanes i més baixes. Al mateix temps, també es tindrà en compte una fiscalitat progressiva en matèria ecològica, fet que suposarà que qui més contamini més pagarà.
Donarem suport a la població aturada i a la població amb menys recursos, aplicant l’exempció d’impostos municipals i contribuint a la seva contractació: Donarem suport a la població aturada i a les persones que cobrin prestacions mínimes o assistencials, aplicant exempcions i rebaixes en taxes, impostos municipals i descomptes en iniciatives pròpies de l’Ajuntament, així com promovent i facilitant la contractació de població aturada en empreses de la ciutat.
Reforçarem amb personal municipal l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament: Reforçament amb plantilla i recursos municipals el seguiment, atenció i suport a persones i famílies en risc de desnonament, ja que la prevenció és vital per poder fer front a amenaces de desnonaments. Al mateix temps, des de l’Ajuntament exercirem tota la pressió possible per evitar, per raons econòmiques, desnonaments i talls de llum, gas i aigua i, per fer possible, la dació en pagament. En el cas de no poder-se aturar un desnonament es donarà acollida temporal en habitatges municipals al veïnat afectat i s’estudiaran les mesures a implementar des de l’Ajuntament perquè els recursos econòmics públics que es fan servir per donar resposta a aquesta situació siguin assumits a través de taxes municipals especials per part de les entitats financeres responsables del desnonament, i puguin revertir d’alguna manera en les persones i famílies afectades.

Empadronarem i aplicarem mateixos drets i deures per a totes les persones residents a la ciutat: Vetllarem perquè tota la població resident a Barberà tingui els mateixos drets i deures al nostre municipi i garantirem el seu empadronament i arrelament a la ciutat.
En matèria de política urbanística i d’habitatge
Centrarem l’urbanisme municipal en la ciutat construïda i compacta, i ens oposarem a grans projectes urbanístics que no respectin les necessitats del municipi: La política urbanística i d’habitatge promoguda per l’Ajuntament s’ajustarà estrictament a les necessitats de la població actual de Barberà i en una defensa i promoció del sòl públic i la creació d’un Parc Municipal d’Habitatge. En aquest sentit, des de l’Ajuntament no incentivarem cap nova gran expansió urbanística que comporti un nou creixement de població i densificació amb habitatges innacessibles per a rendes baixes i mitjanes, revisant grans projectes urbanístics previstos, com pel cas de l’ARE l’Estació. Al mateix temps centrarem la política municipal en matèria urbanística en la ciutat construïda, tant per promoure i incentivar l’ús social d’habitatge buit i promocions paralitzades com per rehabilitar zones ja consolidades.
No vendrem sòl municipal per tal de defensar el patrimoni públic i l’impuls del Parc d’Habitatge Municipal de lloguer o de cessió d’ús: Des de l’Ajuntament no vendrem sòl municipal per a noves construccions, sinó que treballarem per mantenir i incrementar el sòl municipal per tal de crear un Parc d’Habitatge Municipal de caràcter públic i social, en règim de lloguer o de cessió d’ús, que doni respostes a les demandes que es facin des de la població i respectant que el lloguer social es fixi a partir del nivell de renda dels inquilins, mai superant el 30% de la renda. El Parc d’Habitatge Municipal tindrà dos tipus de categories, el d’habitatge social d’acolliment temporal d’urgència i el d’habitatge social de cessió d’ús a través de lloguer per a demandants residents a Barberà.
Censarem l’habitatge municipal disponible, les demandes d’habitatge i l’habitatge buit i les promocions paralitzades i crearem la Borsa d’Habitatge Municipal per a residents: Des de l’Ajuntament farem un cens d’habitatge municipal disponible, un cens de demandants d’habitatge residents a Barberà i un cens d’habitatges buits i promocions paralitzades. Al mateix temps es posarà en marxa una Borsa d’Habitatge Municipal on constarà l’oferta d’habitatges municipals i d’habitatges del mercat privat que es vulguin incorporar, comptant amb la intermediació i aval de l’Ajuntament i acceptant que els habitatges seran ofertats en règim de lloguer i que no superaran la quota mensual del 30% respecte la renda mensual disponible de la o les persones inquilines.
Aplicarem recàrrecs a l’IBI en els habitatges buits i promocions paralitzades existents a la ciutat: Des de l’Ajuntament imposarem recàrrecs de l’IBI en el parc d’habitatges buits i en desús existent a la ciutat, així com es penalitzarà amb taxes municipals especials les promocions d’habitatges paralitzades. Els recàrrecs més alts seran en els habitatges o promocions d’habitatge que siguin titularitat de bancs, caixes o empreses privades. Aquesta mesura es posarà  en marxa al mateix temps que des de l’Ajuntament es facilitarà que aquest parc d’habitatge buit i de promocions paralitzades es posi a disposició de la Borsa d’Habitatge Municipal amb les condicions mínimes que s’han expressat en el punt anterior.
En matèria d’atenció sanitària
Garantirem tots els serveis de la sanitat pública de qualitat a la ciutat: Engegarem les iniciatives que siguin necessàries perquè els centres d’atenció primària mantingui la mateixa capacitat de servei públic i municipal i pugui continuar oferint, com a mínim, la mateix oferta sanitària que estava exercint fins ara.
Treballarem per incrementar les especialitats sanitàries i l’atenció mèdica: Treballarem perquè els Centres d’Atenció Primària que donen servei al veïnat a Barberà, tant a la mateixa ciutat com a Badia del Vallès i Sabadell Sud augmentin les especialitats sanitàries. Estudiarem la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de caràcter municipal o mancomunat entre les ciutats veïnes i reclamarem, seguint criteris d’accessibilitat i proximitat, el servei d’urgència 24 hores per al veïnat de Barberà. Exigirem la construcció sense més retards de l’Hospital Ernest Lluch.
Crearem un Consell de Salut Municipal: Engegarem el procés per crear el Consell de Salut Municipal que serveixi per detectar les necessitats en matèria de salut a la ciutat, així com per elaborar propostes i iniciatives en matèria de salut i prevenció. En aquest consell participaran no només professionals de la salut, sinó entitats, centres educatius públics i Ajuntament, que s’encarregaran de confeccionar el Pla Municipal d’Hàbits Saludables i Prevenció en la Salut. 
Donarem suport i promocionarem de l’associacionisme entre col·lectius de malalts crònics i familiars a la nostra ciutat: Incentivarem l’associacionisme entre col·lectius de malalts crònics i familiars a la ciutat per tal d’enfortir el seu paper en el debat entorn les necessitats sanitàries públiques a la nostra ciutat i promoure la seva visibilització, reconeixement públic i suport mutu. Al mateix temps es treballarà integralment des de l’Ajuntament amb els Centres d’Atenció Primària per donar una major atenció, seguiment i suport a col·lectius de malalties cròniques existens a la ciutat.
Informarem i sensibilitzarem als centres educatius sobre sexualitat, nutrició i drogodependència: Promourem, amb els recursos tècnics i professionals necessaris, que hi hagin línies d’informació i sensibilització consolidades al centres educatius al voltant de la sexualitat, la nutrició i la drogopendència entre la població adolescent i juvenil de la nostra ciutat. 
Crearem un Servei Municipal d’Atenció Psicopedagògica: Es crearà el Servei Municipal d’Atenció Psicopedagògica que donarà servei en els centres educatius, sanitaris i comunitaris de la nostra ciutat.
En matèria d’ocupació
Promocionarem noves línies productives i de desenvolupament local: Promourem noves línies productives a escala municipal a través de projectes cooperatius de producció cultural i artística, de producció d’energia renovable i de producció de productes ecològics, així com altres iniciatives productives que tinguin l’objectiu d’instal·lar-se i arrelar-se a la nostra ciutat. Al mateix temps impulsarem la creació de xarxes d’intercanvi, d’ajuda mútua i de consum cooperatiu a la ciutat.

Fomentarem un consum basat en el comerç de proximitat i les xarxes i cooperatives de consum responsable i ecològic: Posarem en marxa iniciatives consensuades amb el teixit comercial, entitats i veïnat per tal de promocionar un hàbits de consum basats en la proximitat i el consum responsable i ecològic.
Donarem suport a la població barberenca amb titulacions universitàries i de grau superior: Reforçarem els vincles a través de convenis amb els centres universitaris i de formació professional de la comarca per aprofitar els coneixements i experiència de jovent barberenc quan acaba els seus estudis, generant oportunitats i suport per exercir en organismes públics com en teixit empresarial de la ciutat. 
Impulsarem i promourem el compromís social i amb la ciutat entre les empreses assentades al municipi: Des de l’Ajuntament revisarem la política municipal d’ajuts, incentius i exempcions d’impostos municipals a les empreses per tal de fomentar i bonificar l’estabilitat laboral de les plantilles; la conciliació d’homes i dones amb la vida familiar i social; l’extensió de la jornada laboral de 35h/setmanals; la contractació de població aturada de la ciutat en particular i, en general, de població barberenca; i la no contractació a través d’ETT ni foment de la precarietat laboral. Al mateix temps estudiarem els mecanismes que hem de posar en marxar perquè les empreses que es deslocalitzin hagin de retornar tots els ajuts municipals rebuts al llarg de la seva presència al municipi, així com ens oposarem als Expedients de Regulació d’Ocupació, fent costat als i les treballadores, mediant per mantenir inversions i l’estabilitat laboral de les plantilles.
Donarem suport i promourem la gestió i producció ecològica en espais forestals i agrícoles de propietat municipal: Introduïrem la gestió i producció ecològica a espais forestals i agrícoles de titularitat pública, i estudiarem la possibilitat de reintroduir ramaderia en aquests espais, amb l’objectiu de fer possible i viable la generació de llocs de treball.
Reforçarem Barberà Promoció amb la gestió de la Borsa de Treball Municipal: Reforçarem les atribucions de Barberà Promoció perquè tingui un vincle més directe entre teixit empresarial localitzat a Barberà i demandes i ofertes de treball, per tal que pugui gestionar una Borsa de Treball Municipal, així com les funcions d’assessorament i suport a noves iniciatives productives, per tal de donar un servei més integral que vagi més enllà de la formació i la complementi. 
Impulsarem una Oficina Municipal de Drets Socials i Laborals: Donarem impuls a l’Oficina Municipal de Drets Socials i Laborals com espai d’informació, assessorament, suport i sensibilització al servei del veïnat i les entitats de la ciutat.
SEGUIM CONSTRUINT L’ALTERNATIVA-VOTEM EAB
EAB... L’ALTERNATIVA
Programa d'Actuació Municipal 2011-2015 Programa d'Actuació Municipal 2011-2015 Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 23:23:00 Rating: 5

Sora Templates