L'EAB proposa un posicionament clar i ferm des del municipi enfront la creació del "Banc Dolent"

Des de la assemblea de coordinació de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) van engegar un debat al voltant de la posada en marxa, per un nou decret llei del Partit Popular, de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Restructuració Bancària (SAREB) o "Banc Dolent", i la necessitat de generar una resposta des dels municipis davant d'una nova injecció de diners públics a entitats bancàries intervingudes i/o nacionalitzades a través de la venda a un preu reduït d'un important estoc d'habitatges i solars localitzats a municipis com els del Vallès.

Entenem que es produeix una nova presa de pèl a la població en general, on es comercialitza amb habitatges provinents de bancs que ja han estat nacionalitzats i/o intervinguts, quan ja de per sí s'han anat produint importantíssimes injeccions de diner públic acompanyat d'un brutal atac en matèria de retallada de drets socials, laborals i de salari per a la classe treballadora. Considerem que des dels nostres municipis vallesans no hem d'estar impassibles davant d'aquesta situació i que cal que responem amb contundència i plantant cara a una estratègia de saqueig d'allò públic, defugint d'una actitud passiva o de simple espectadors i espectadores quan no corretges de transmissió d'imposicions fetes a cop de decret llei. I, també, tenim molt clar que "amb totes aquestes propostes, des de les CAV no volem justificar ni aprovar la creació del Banc Dolent, si no que simplement intentem minimitzar tots els efectes perversos que pot suposar una mala gestió d'aquesta entitat. Una entitat que està sent finançada i gestionada per organismes públics que han de vetllar pel bé comú i la protecció i el servei a la ciutadania".

En aquest sentit, des de les CAV hem coordinat la presentació de mocions, un cop treballades per cada candidatura municipalista, als municipis on estem presents per tal d'engegar un procés que culmini amb un posicionament clar i contundent també des del nostres ajuntaments, que ha d'anar acompanyada de la pressió social també al carrer. Des de l'Esquerra Alternativa per Barberà (EAB) ens hem sumat a aquesta iniciativa enviant a tots els grups municipals amb representació al ple una proposta de moció que hem discutit en la nostra assemblea, on esperem poder discutir-la amb tots els grups municipals en el proper ple municipal del dimecres 27 de març, a més de fer difusió de la iniciativa per tots els canals que tenim a l'abast. Esperem que haguem contribuït al debat i també al posicionament col·lectiu en aquesta matèria.

Seguim...

Assemblea de l'EAB

Us adjuntem a sota la proposta de moció de l'EAB i en aquest enllaç podeu consultar la nota de premsa que hem emès des de les CAV
.

PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA L’ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ PEL PLE DEL MES DE MARÇ DE 2013 DEMANANT LA TERRITORIALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT DE GESTIÓ D’ACTIUS PROCEDENTS DE LA RESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA (SAREB) QUE PERMETI LA SEVA TRANSPARÈNCIA I LA TRANSFORMACIÓEN LLOGUER SOCIAL DE L’ESTOC D’HABITATGE PROVINENT DE LA SAREB EXISTENTS AL NOSTRE MUNICIPI

Per Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost, al desembre del 2012 es va constituir la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Restructuració Bancària (SAREB) conegut com el “Banc Dolent”, entitat per gestionar els actius tòxics, tant de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs nacionalitzats i altres entitats que el FROB determini, i que s’ha constituït amb un 45% de participació de fons públics i un 55% de fons privats, produint-se noves sumes de diners públics que van incrementant l’espoli que pateix la població davant la mala gestió financera d’aquestes entitats i dels seus avaluadors.

En aquest context de canvis legislatius continus, sense debat i poc transparents, institucions públiques comel Síndic de Greuges amb col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, del Col·legi de Notaris de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de Càrites Diocesana de Barcelona i entitats financeres han elaborat un informe amb diverses propostes relacionades amb la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Restructuració Bancària (SAREB) al considerar que aquests actius tòxics són propietat de l’Estat pel fet de pertànyer a les caixes nacionalitzades (en el moment actual els bancs intervinguts són: Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixa Galicia i Banco de Valencia). Unes propostes que, sense ser una solució definitiva al problema de l’especulació immobiliària i a les males pràctiques empresarials i financeres en matèria d’habitatge o al saqueig de les arques públiques, poden suposar algunes solucions parcials. Unes solucions que poden implementar les administracions públiques més properes a la ciutadania, com són els ajuntaments.

Atès que la SAREB, per Reial Decret Llei del govern del Partit Popular (PP), té la missió de comprar actius tòxics amb diner públic, que representa un 45% del fons total, i capital privat, que representa un 55%.

Atès que, per Reial Decret Llei del govern del PP, el capital privat que entra a la SAREB, a més a més, tindrà possibilitat de demanar uns préstecs avalats amb fons públics.

Atès que, per Reial Decret Llei del govern del PP, aquests actius es posaran a la venda en el mercat per tal de que els fons d’inversió especulatius, que en molts casos serán estrangers, puguin comprar.

Atès que, per Reial Decret Llei del govern del PP, es considera, sense proves fefaents, que d'aquesta manera s'aconsegueix eliminar dels bancs els actius tòxics que provoquen desconfiança i aíxí facilitar que se'ls torni a donar crèdit en el mercat interbancari.

Atès que els legisladors europeus i els espanyols, a través de reials decrets, amb laSAREB están establint un marc, diuen, de sanejament de carácter comptable i financer per a les entitas financeres intervingudes, però no están establint cap tipus de normes sobre la conveniència de destinar els immobles a algún tipus de finalitat social. És a dir, no estableixen cap tipus de marc relatiu a una necessària i imprescindible política urbanística i d’habitatge.

Atès que la creació de la SAREB pot repercutir d’alguna manera en l’impuls i/o reforçament d’un Parc Municipal d’Habitatge públic de lloguer social en els municipis catalans.

Per tots aquests motius, l’ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ proposa a tots els grups municipals amb representació al Ple Municipal que l’Ajuntament de Barberà del Vallès adopti els següents acords:

PRIMER.- Territorialitzar la gestió de la SAREB i fer-la pròxima, amb informació, transparència i participació, al conjunt de veïns i veïnes i al teixit associatiu de la ciutat .

SEGON.- Que al municipi de Barberà del Vallès, a través del seu ajuntament, gestioni el parc d’habitatges del municipi integrats en la SAREB.

TERCER.- Informació pública de quins habitatges i sòls sota gestió de la SAREB es troben en el municipi de Barberà del Vallès.

QUART.- Que la totalitat dels habitatges integrats a la SAREB i provinents de bancs i caixes nacionalitzades siguin cedits a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, sense cap cost econòmic, per incorporar-los al Parc Municipal d’Habitatge, i que un mínim del 45% dels habitatges provinents d’altres entitats financeres s’ofereixin en lloguer social mínim a través de l’ajuntament.. La destinació del fons econòmics generats amb aquests lloguers socials haurien d’anar destinats, en un mínim del 45%, a la política pública d’habitatge d’entitats locals i comunitats autònomes.

CINQUÈ.- Que, un cop cedits els habitatges a l’ajuntament, la resta d’habitatges del municipi integrats en la SAREB puguin ser comprats de forma preferent per qualsevol veí i veïna del municipi, així com el propi ajuntament si ho considera oportú i factible, a un preu igual o menor al preu que la SAREB ha comprat.
SISÈ.- Que els veïns i veïnes del nostre municipi desnonats tinguin prioritat en l’accés al lloguer social de pisos provinents de la cessió d’habitatges de la SAREB.

SETÈ.- Un cop cedits els habitatges a l’ajuntament, i per evitar l’especulació i ús lucratiu d’aquests actius de la SAREB al municipi de Barberà del Vallès només podran ser comprats com a primera residència o habitatge habitual, amb un màxim d’un habitatge per comprador. Aquest límit podrà ser superat en el cas que qui adquireixi aquests habitatges sigui l’ajuntament i posi a disposició del Parc Municipal d’Habitatge aquests pisos a través del lloguer social.

VUITÈ.- En el cas de comprovar-se, un cop realitzada la venda d’algun habitatge provinent de la SAREB, de l’incompliment del punt setè anterior, l’Ajuntament de Barberà farà ús de les seves potestats, a través de les ordenances fiscals o altres mecanismes impositius. En el mateix sentit, legislarem des de l’ajuntament per fer efectiva la recuperació per a les arques municipals de possibles plusvàlues que es generessin un cop venut l’habitatge provinent de la SAREB. En aquest sentit, demanem a les autoritats competents perquè imposin unes regles clares per evitar que habitatges provinents de la SAREB un cop venuts siguin revenuts. Considerem, en aquest sentit, que l’administració central ha de deixar clar que els habitatges venuts a través de la SAREB no es puguin tornar a revendre en un període mínim de 20 anys, aplicant-se els impostos i taxes necessaris un cop vençut aquest període i produïda una segona venda de l’habitatge.

NOVÈ.- Establir, dins del FROB (Fons de recuperació ordenada bancària), una línia de crèdit per a famílies del nostre municipi amb greu risc de pèrdua del seu habitatge per reduir el deute pendent, igual que s'ha posat a disposició de bancs i caixes des del FROB i ara també a disposició dels capitals privats que entren a la SAREB.

DESÈ.- Que sòl del nostre municipi integrat en la SAREB i que va patir un procés de requalificació durant la bombolla immobiliària perdent la seva condició de zona verda o no urbanitzable, torni al seu estat original de qualificació.
ONZÈ.- Que sòl del nostre municipi integrat en la SAREB si té possibilitat de ser edificat, sigui destinat a habitatge dotacional de lloguer.

DOTZÈ.- Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a les Associacions Municipalistes de Catalunya, a la CONFAVC i a la Plataforma d’Afectats i Afectades per la Hipoteca de Barberà del Vallès.
Març de 2013

Assemblea de l'Esquerra Alternativa per Barberà
L'EAB proposa un posicionament clar i ferm des del municipi enfront la creació del "Banc Dolent" L'EAB proposa un posicionament clar i ferm des del municipi enfront la creació del "Banc Dolent" Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 17:06:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates