Document complert d'al·legacions i suggeriments a "La Papallona"

Assumpte:

Al·legacions i Suggeriments al Pla de Millora Urbana de l’Àrea de Desenvolupament núm. 13 “La Papallona”, d’iniciativa municipal (Exp. UPPE110002).


L’ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ, partit polític barberenc amb seu al carrer Sant Pere 4 (Ateneu de Barberà) i CIF G65184533, davant de l’aprovació inicial i provisional, a través del decret d’Alcadia núm. 1723, en data 26 de juliol de 2011, del Pla de Millora (PMU) de l’Àrea de Desenvolupament (AD) núm. 13 “La Papallona” (d’ara en endavant PMU “La Papallona”), i acollint-nos a la convocatòria d'informació pública que estableix l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol de la Generalitat de Catalunya), presentem la següent Exposició de Motius i els Suggeriments i Al·legacions resultants:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


I- En data 26 de juliol de 2011 s’aprova inicialment, a través del Decret d’Alcaldia núm. 1723, el PMU “La Papallona”, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 19 de setembre de 2011. En tot cas, tenim constància per consulta en cercadors d’internet, que aquest projecte es va començar a definir a l’any 2005, durant el govern municipal presidit per Antonio Robles (PSC) i Celestino Sánchez (EUiA), quan en el ple municipal d’1 de Gener de 2005 tots els grups municipals (PSC, PCPB, ICV-EUiA, CIU, PP i ERC) van votar a favor de l’expropiació d’un 5,6% del sòl total de l’àrea de “La Papallona” a les germanes Rosa i Monterrat Montllor, a canvi de 2 pisos de 104,13 m2 per un valor de 321.390€. Així mateix, en tot aquest temps ni responsables d’urbanisme, ni governs municipals ni partits de l’oposició han donat cap tipus d’informació pública sobre el tema ni han parlat dels avenços que s’estaven produint respecte el projecte.


2- En el període d’informació pública que estableix l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que s’iniciava el passat 19 de setembre, l’Ajuntament de Barberà només ha inclòs informació sobre l’aprovació inicial del PMU “La Papallona” en un apartat de la web anomenat “Planejament i Gestió Urbanística” al qual s’accedeix des de la pàgina web municipal obrint l’apartat “Ajuntament”, després obrint l’àrea “Urbanisme i Obres”, després obrint la sub -àrea “Planejament i Gestió Urbanística”, sense donar cap més informació ni en la portada principal de la web municipal ni en la portada principal de l’àrea “Urbanisme i Obres”, ni tampoc fent cap mena de publicitat pública a través d’altres mitjans que té a l’abast. Insistim que es tracta d’un procediment poc clar i costosament accessible pel veïnat en general de la ciutat, ja que s’evita en tot moment donar informació en primeres planes o, almenys, explicar com accedir-hi.


3- Encara avui, tant l’EAB com el veïnat de Barberà, desconeixem el diari de més divulgació en l’àmbit municipal on s’ha publicat la informació sobre l’aprovació provisional del PMU “La Papallona”, tal com estableix l’Article 23.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme en el seu apartat b) on s’inclouria un pla de millora urbana (pla urbanístic derivat) que deixa ben clar que “quan es tracti de la tramitació de modificacions puntuals de les figures de planejament objecte de l'apartat anterior així com de tramitar plans urbanístics derivats, instruments de gestió urbanística i de procediments per a l'aprovació de projectes en sòl no urbanitzable, els edictes s'han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació”. I diem desconeixem perquè els diaris més llegits i que tracten sobre la nostra ciutat són Diari Sabadell, L’Independent de Barberà i Revista Barberà.


4. Encara avui, tant l’EAB com el veïnat de Barberà, desconeixem l’anunci telemàtic sobre el projecte i no podem accedir telemàticament a l’expedient complert de l’aprovació provisional del PMU “La Papallona”, tal com estableix l’Article 23.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme on es diu que “l'Administració de la Generalitat i els ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics que tramitin i, en el cas d'instruments de planejament, també han de garantir la consulta del projecte per aquests mitjans”. I, a més a més, volem fer constar que, en la visita que s’ha fet físicament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per poder consultar finalment la documentació de forma presencial, el material a disposició del veïnat era un que constava amb la nota “per al públic” essent un simple document resum i no tot l’expedient, i s’ha hagut de recordar que això no era l’expedient, al qual s’ha tingut accés més tard. El que diu la llei no és tenir un document resum d’accés per al veïnat i persones interessades sinó l’expedient complert, sense oblidar que aquesta actitud dificulta i desorienta encara més l’accés a la informació per al veïnat en general.

5- L’actual situació econòmica de les administracions públiques en general i, en particular, de l’Ajuntament de Barberà, ha donat lloc a què s’aturin obres urgents i necessàries en matèria d’urbanisme i equipaments al nostre municipi, una realitat que l’està patint directament veïnat de la ciutat, i desconeixem les raons i justificacions polítiques, socials i econòmiques per part del govern municipal per engegar ara i així aquest projecte quan hi ha altres necessitats pendents i aturades.


6- A la ciutat de Barberà, fruit d’una nefasta política municipal d’habitatge i de sòl públic, on l’ajuntament ha estat un altre agent especulador i no un regulador ferm en defensa dels interessos públics i col·lectius en matèria d’habitatge i sòl públic, existeixen obres paralitzades, solars abandonats i una important bossa d’habitatges buits, que també inclou promocions d’habitatge públic i protegit, com la promoció de Ronda Santa Maria 213. I ressaltem, que avui a Barberà, el seu veïnat, ha patit i pateix les conseqüències d’aquesta política tan nefasta dels darrers anys. En aquest sentit, volem ressaltar la referència que es fa en l’expedient del PMU “La Papallona” on es deixa clar que és “iniciativa de l’Ajuntament amb agents privats”, posant de manifest que durant anys responsables d’urbanisme de l’ajuntament i aquests agents privats han tingut tota la informació, han negociat (i d’una forma, creiem, pels resultats que ara es fan públics, molt beneficiosa pels propietaris) i el veïnat de la ciutat no ha tingut cap mena d’informació sobre aquestes negociacions.


7- El PMU “La Papallona” és en bona part sòl públic, fruit d’un procés d’expropiació a dues co-propietàries i un propietari, amb un cost per les arques municipals (segons expedient) de 349.137€ (321.390€ per a les co-propietàries Serrabassa; i 27.747€ pel propietari Pedro Massana) i la concessió, a més, per part de l’ajuntament al propietari Massana de 1.800 m2 on podria fer 28 habitatges amb un valor de venda útil calculat (segons expedient municipal) de 9.800.000€ (350.000€/pis). I fruit d’aquestes expropiacions s’ha generat una important reserva de sòl municipal, convertint-se en un dels darrers i importants sòls de propietat municipal en el nucli urbà de Barberà, i la proposta suposa una clara hipoteca per a la ciutat, que si la sumem a l’acció d’anteriors i actuals governs municipals donant validesa a uns números i unes quanties que, avui per avui, estan molt lluny de la realitat, com ja ho estaven en el passat, la hipoteca encara és més dura per a la ciutat.


8- Que a dia d’avui, i malgrat les duríssimes conseqüències originades per l’especulació en habitatge, on com diem els responsables polítics municipals de Barberà han estat un agent més, no hi ha cap constància que la ciutat de Barberà compti amb una política clara per generar un parc d’habitatge municipal ni amb un programa de reserva de sòl municipal i públic, tal com marquen les lleis d’urbanisme i d’habitatge a Catalunya. Al revés, la proposta de PMU “La Papallona”, com hem posat de manifest en l’anterior punt, respon al model urbanístic i d’habitatge dels darrers anys que tant negatives conseqüències ha comportat.


9- Que en la proposta que fa l’Ajuntament de Barberà d’habitatges a construir, amb les categories d’habitatges de venda lliure, d’habitatges d’HPO de règim general i d’habitatges d’HPO de règim concertat, s’han aplicat els mínims que marca la llei en l’Article 66.2

del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i, per tant, la distribució final proposada és fruit simplement d’una negociació entre responsables polítics municipals en l’àrea d’urbanisme i propietaris. A més, s’afegeix la manca de voluntat política, per part de l’Ajuntament, d’aplicar el 10% de cessió que marca la llei en el seu l’Article 40.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, al total dels 40 habitatges previstos, fet que afegiria encara més oferta d’habitatges de protecció oficial en detriment de l’oferta privada, beneficiant aquesta manca de voluntat política al propietari. Al mateix temps, la proposta de PMU “La Papallona” no parla en cap moment d’habitatge de lloguer o habitatge municipal en cessió d’ús, sinó d’habitatge de compra en règim d’HPO general i concertat, amb uns valors de venda d’habitatge construït (segons expedient) que arribarien fins els 155.200 €/pis en règim HPO general i, a 240.100 €/pis, en HPO concertat, tornant-se a posar de manifest com aquesta proposta de PMU “La Papallona” respon a un model del passat i caducat i que ha suposat unes greus i negatives conseqüències per a la ciutat i les persones.


10- Que en la proposta que fa l’Ajuntament de Barberà d’habitatges a construir es deixa ben clar que (segons expedient) el cost per habitatge d’HPO general serà de 91.200€/pis; que el de l’HPO concertat, de 120.000€/pis; i, el de venda lliure, de 148.200€/pis. A banda de posar-se de manifest uns números que no tenen res a veure amb la realitat actual, com en els anteriors punts, el que es posa de manifest de forma més alarmant és que l’ajuntament és part activa en promoure HPO general d’una qualitat molt diferent a la resta de modalitats, pervertint per complet la idea d’HPO i habitatge públic, on a més s’afegeix una proposta classista com la de concentrar l’HPO en una banda del sector de la Papallona (el sector sud-oest) i separar-la clarament del sector on s’instal·larien les promocions privades (al sector sud-est). Una proposta que no està obligada a fer cap administració municipal, al revés, ha de vetllar pel contrari.


11- Que a dia d’avui, encara no hi ha cap constància de cap obra d’urbanització per adequar el sector de “La Papallona” tal com estableix l’expedient municipal signat en el 2005, on es deixa clar que aquestes obres d’adequació s’haurien de fer en el període màxim de 5 anys, és a dir, no més tard del 2010. I en aquests terrenys no hi ha cap obra d’adequació feta.


12- A l’expedient municipal tampoc no hi ha cap constància d’on i com s’assumiran els costos de l’equipament promès, un aspecte del tot preocupant, quan a la ciutat ja hi ha equipaments totalment paralitzats i sense pressupost. El que sí que consta és el compromís de l’Ajuntament de Barberà de pagar de les arques municipals uns costos que arribarien als 584.182,8€ (segons expedient) en les obres de tota l’àrea per fer el viari (148.520€), pels enderrocs (1.162,5€), per la zona verda (404.500€) i per les despeses administratives (30.000€), uns costos econòmics que contrasten amb la paralització actual de projectes en equipaments i espais públics a la ciutat.


PER TOT AIXÒ presentem les següents al·legacions i suggeriments:


Al·legació núm. 1)

Suggerim, a partir de la realitat que hem expressat en els punts 1, 2, 3 i 4 de l’exposició de motius, que el projecte PMU “La Papallona” sigui retirat o suspès i s’obri un vertader període d’informació, reflexió i debat que defineixi amb millors garanties, tal com marca el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el projecte. Afegirem que l’Ajuntament de Barberà compta amb els instruments legals i necessaris per fer-ho possible i adaptar el planejament urbanístic municipal al resultat d’aquest nou període d’informació, reflexió, debat i definició del sector “La Papallona”.


Al·legació núm. 2)

Suggerim, a partir de la realitat que hem expressat en els punts 5, 6, 9 i 10 de l’exposició de motius, que siguin aturats i suspesos plans urbanístics i d’habitatge que es vulguin executar en l’actualitat i que tenen el seu origen en els darrers 10 anys, per tal de redefinir-los i adaptar-los a la realitat actual i a les necessitats de la ciutat i a una nova política pública i municipal de sòl i habitatge. A més, suggerim que, d’una vegada per totes, es deixi d’ofertar HPO en règim de venda i s’apliquin models de lloguer i cessió ús, fent així que la ciutat no es despatrimonialitzi.


Al·legació núm. 3)

Suggerim, a partir de la realitat que hem expressat en els punts 7 i 8 de l’exposició de motius, que el sòl de titularitat estrictament pública i municipal en el sector de “La Papallona”, resultant de dos processos d’expropiació, sigui aprofitat per iniciar una patrimonialització municipal de sòl i d’habitatge, de propietat municipal i pública, per tal dotar a la ciutat d’un Parc Municipal de Sòl i Habitatge, inexistent fins ara a Barberà.


Al·legació núm. 4)

Suggerim, a partir de la realitat que hem expressat en els punts 11 i 12 de l’exposició de motius, i posant de manifest que a la ciutat, avui per avui, hi ha greus mancances per cobrir en matèria d’equipaments i serveis públics, que l’Ajuntament reorienti els seus esforços en aquests àmbits i retiri, per redefinir-lo, el PMU “La Papallona.

Al·legació núm. 5)

De ser rebutjats els primers 4 suggeriments, i tenint present que queda demostrat que ha existit una manca total de publicitat i informació sobre l’aprovació inicial del PMU “La Papallona”, demanem que s’aturi el procediment i es doni compliment a les garanties legals que marca l’Article 23.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, on s’indica que “a més del què estableix l'apartat anterior, l'Administració de la Generalitat i els ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics que tramitin i, en el cas d'instruments de planejament, també han de garantir la consulta del projecte per aquests mitjans”. En el cas de l’aprovació inicial del PMU “La Papallona” no s’ha donat a conèixer en cap cas, sinó que s’ha inclòs, sense donar cap mena de publicitat pública, en un apartat de la web on és molt difícil accedir-hi.


Al·legació núm. 6)

De ser rebutjats els primers 4 suggeriments, i tenint present que queda demostrat que en la negociació entre responsables polítics municipals i el propietari Pedro Massana ha suposat una pèrdua de valor patrimonial per a la ciutat, que es modifiqui la distribució d’habitatges d’HPO i de venda lliure, en favor de l’HPO arribant fins el 50% en la seva distribució i no al mínim del 30% com està ara, ja que la llei, a través de l’Article 66.2, ja esmentat, del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el que exigeix és només un mínim del 30%. A més, demanem a l’Ajuntament de Barberà que apliqui el 10% de cessió que regula l’Article 40.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en la construcció d’habitatge públic, actuant sobre els 40 habitatges màxims previstos, i no en viari i espai públic, ja que creiem que hi ha suficients m2 destinats per aquestes qüestions (10.934,86m2 sobre un total de 12.910,95m2 que té tota l’àrea) .


Al·legació núm. 7)

De ser rebutjats els primers 4 suggeriments, demanem que tota l’HPO prevista a “La Papallona” sigui ofertada en règim de lloguer, mantenint la propietat en exclusiva l’Ajuntament de Barberà.


Al·legació núm. 8)

De ser rebutjats els primers 4 suggeriments, demanem que sigui retirada i modificada la proposta dels serveis tècnics municipals d’unificar en un sector (el sud-oest) tot l’habitatge de protecció pública i, en l’altre (sector sud-est), les promocions privades, ja que en cap cas obliga la llei urbanística a fer això, al contrari, i s’aposti per barrejar i fer mixtes les promocions en el segon sector, ja que creiem que és així com es contribueix a la cohesió i convivència entre diferents sectors socials de la nostra ciutat, barrejant i inserint habitatge públic en promocions privades. Al mateix temps, exigim que les qualitats constructives de tota l’oferta d’habitatge siguin les mateixes.


Al·legació núm. 9)

De ser rebutjats els primers 4 suggeriments, demanem que sigui retirada i modificada la referència que es fa en la proposta dels serveis tècnics municipals de què en el sector sud-est el “sòl no ocupat per l’edificació sigui o espai públic comú o jardins privats, amb el compromís per part de la propietat del tractament i manteniment del mateix”, i aquest sòl sigui estrictament espai públic i accessible per tot el veïnat de l’àrea.Barberà del Vallès, 18 d’octubre de 2011

Esquerra Alternativa per Barberà

Document complert d'al·legacions i suggeriments a "La Papallona" Document complert d'al·legacions i suggeriments a "La Papallona" Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 10:06:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates