L'EAB presenta al·legacions a un reglament municipal que menysprea el paper d'entitats i veïnat en la política municipal

Hola companys i companyes,


Malgrat estem en campanya electoral, des de l'EAB no deixem de banda les decisions que es van prenent des del Ple Municipal. Com la del passat 23 de febrer, on cap partit polític present al consistori va votar en contra del Reglament d'Ús i Accés als Mitjans de Comunicació d'Àmbit Local per Part dels Grups Municipals de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, un reglament que no té en compte la participació de veïnat i entitats als plens municipals, menyspreant el paper que, encara que mínimament, es recull al Reglament Orgànic Municipal, on es defineix com s'organitza un ple municipal. Tots els partits, a excepció de la PCPB que es va abstenir, van votar a favor d'aquest reglament, fins i tot partits que moltes vegades fan gala del suport a entitats i particulars quan participen del ple.


Des de l'EAB hem cregut necessari presentar propostes en forma d'al·legacions a aquest reglament i les compartim amb tots i totes vosaltres, perquè tingueu present i valoreu quin ús real fa cada partit polític quan s'han de decidir reglaments que tracten temes com la participació i el respecte a les entitats.


-----------------------------------


REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D’ÀMBIT LOCAL PER PART DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS


PROPOSTES I AL·LEGACIONS

DE L’ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ (EAB)


En Fabià Díaz-Cortés, amb DNI 34.735.726, en representació de l’espai polític municipalista EAB presenta les següents propostes i al·legacions al reglament aprovat provisional d’Ús i Accés als Mitjans Públics de Comunicació d’Àmbit Local per part dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès en el Ple Municipal de 23 de febrer de 2011.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Com reconeix el Reglament Orgànic Municipal en el Punt 3 de l’Article 14. Els Precs i Preguntes, el veïnat i les entitats de la ciutat tenen dret a participar del Ple Municipal en aquest apartat. Per aquest motiu considerem del tot inconcebible que no s’hagi tingut en compte aquest dret de les entitats i el veïnat per part del conjunt de partits polítics amb representació al Ple (cap va votar en contra i només la PCPB es va abstenir), obviant sistemàticament en el redactat del reglament aquesta realitat i dret, menysllevant el paper dels màxims òrgans legals de representació de participació política a la nostra ciutat.


PER TOT AIXÒ


Proposem que:


 1. que a l’Article 1 del Capítol Primer. Normes Generals, s’afegeixi el següent redactat al final del text: “Aquest dret d’accés i ús serà extensiu al veïnat i al teixit associatiu que participen també en el Ple Municipal”.
 2. que al Punt 3 de l’Article 2 del Capítol Primer. Normes Generals, que el final del text continuï de la següent forma “[...] per als grups municipals i pel veïnat i pel teixit associatiu”.
 3. que l’Article 3 del Capítol Segon. Reconeixement del Dret d’Accés i d’Ús. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “Aquest dret d’accés i ús serà extensiu al veïnat i al teixit associatiu que participen també en el Ple Municipal i en la vida política política i associativa de la ciutat”.
 4. que l’Article 4 del Capítol Segon. Reconeixement del Dret d’Accés i d’Ús. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “així com també del veïnat i del teixit associatiu que participen del Ple Municipal i de la vida política i associativa de la ciutat”.
 5. que l’Article 5 del Capítol Tercer. Condicions d’Accés. s’afegeixi el següent redactat al final del text del primer paràgraf: “així com també del veïnat i del teixit associatiu que participen del Ple Municipal i de la vida política i associativa de la ciutat”, i en la primera línia del segon paràgraf es completi la frase dient “En tot cas, la participació dels grups i/o regidors i veïnat i teixit associatiu als mitjans municipals”.
 6. que l’Article 6 del Capítol Tercer. Condicions d’Accés. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “i no es donarà cobertura al llenguatge i idees sexistes, homòfobes, racistes, xenòfobes i feixistes”.
 7. que l’Article 7 del Capítol Tercer. Condicions d’Accés. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “I en el cas del veïnat i del teixit associatiu es referiran a la seva participació al Ple Municipal i a la vida política i associativa de la ciutat”.
 8. que l’Article 8 del Capítol Quart. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai a la Revista d’Informació Local Barberà. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “A més, es deixarà un espai per reflectir la participació de veïnat i teixit associatiu al Ple Municipal”.
 9. que l’Article 9 del Capítol Quart. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai a la Revista d’Informació Local Barberà. es canviï el text “es reservarà un espai on s’informin dels principals temes tractats” per “es reservarà un espai on s’informin de tots els punts i apartats de l’ordre del dia del Ple Municipal, així com de les intervencions a Precs i Preguntes, exposant la titularitat de la intervenció i el tema exposat”.
 10. que l’Article 10 del Capítol Cinquè. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai a Ràdio Barberà. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “A més, es destinaran espais per a veïnat i teixit associatiu que participies deixarà un espai per reflectir la participació de veïnat i teixit associatiu en el Ple Municipal i en la vida política política i associativa de la ciutat”.
 11. que l’Article 11 del Capítol Cinquè. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai a Ràdio Barberà. es canviï el text “es farà una cobertura informativa àmplia del Ple Municipal” per “es farà una cobertura íntegra del Ple Municipal”.
 12. que l’Article 12 del Capítol Cinquè. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai a Ràdio Barberà. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “de forma íntegra, incloent l’apartat de Precs i Preguntes”.
 13. que l’Article 15 del Capítol Sisè. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai al Portal Municipal http://bdv.cat. es canviï el text “on es donarà compte dels temes del Ple i de les mocions aprovades” per “on es donarà compte de tots els temes i apartats, inclosos els Precs i Preguntes, i de les mocions aprovades”.
 14. que l’Article 16 del Capítol Sisè. Disposicions Específiques. relatives a la reserva d’espai al Portal Municipal http://bdv.cat. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “íntegrament, incloent l’apartat de Precs i Preguntes”.
 15. que l’Article 17 del Capítol Sisè. Disposicions Específiques relatives a la reserva d’espai al Portal Municipal http://bdv.cat. s’afegeixi el següent redactat al final del text: “així com del veïnat i teixit associatiu que intervingui o hagi intervingut en el Ple Municipal”.
 16. que l’Article 20 del Capítol Vuitè. Seguiment del Reglament. relatives a la reserva d’ s’afegeixi el següent redactat al final del text del segon paràgraf: “Les convocatòries de la Comissió de Seguiment seran publicitades i publicades en els mitjans de comunicació exposats a l’Article 2 del Capítol Primer, per tal de poder rebre peticions de veïnat i teixit associatiu, així com obrir facilitar la seva participació en aquesta comissió. Els temes tractats i els resultats i/o acords d’aquesta comissió també seran publicats en els mitjans de comunicació exposats a l’Article 2 del Capítol Primer.
 17. I, davant de les propostes presentades, també proposaríem un canvi final i és que el títol de reglament passi a titular-se: “Reglament d’Ús i Accés als Mitjans Públics de Comunicació d’Àmbit Local per part dels Grups Municipals i del veïnat i de les entitats que participen del Ple Municipal i de la vida política i associativa de Barberà del Vallès”.
L'EAB presenta al·legacions a un reglament municipal que menysprea el paper d'entitats i veïnat en la política municipal L'EAB presenta al·legacions a un reglament municipal que menysprea el paper d'entitats i veïnat en la política municipal Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 14:31:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates