A Barberà, apliquem la llei i fem possible que l'IBI tingui un recàrrec del 50% en els habitatges desocupats permanentment

Compartim amb totes vosaltres la proposta de moció que hem traslladat a Alcaldessa i portaveus de grups municipals amb representació al Ple Municipal perquè la incorporin, la debatin i la votin en el proper ple de desembre.

PROPOSTA DE MOCIÓ DE L'ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ A FAVOR QUE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ REGLAMENTI LA CATEGORIA D'HABITATGE DESOCUPAT PERMANENTMENT

L’existència d’habitatges desocupats al nostre municipi, on hauríem de destacar molt negativament la situació de blocs sencers i construccions completament paralitzats propietat d’importants grups immobiliaris i constructores, suposa greus inconvenients per a la ciutat: es generen processos de deteriorament dels immobles i de l’entorn on es localitzen, així com un aprofitament ineficient social, urbanística i mediambientalment de serveis públics i municipals; i posa de manifest la greu i injusta contradicció que, mentre existeix un important parc d’habitatges desocupats a la nostra ciutat, persones i famílies no poden exercir el seu dret a l’habitatge. Una i altra realitat suposen sobrecàrregues per als ajuntaments i també pel territori urbanitzat, unes sobrecàrregues sobre les quals s’ha d’actuar, des dels consistoris, de forma activa i en benefici dels municipis, del veïnat resident i dels serveis municipals, públics i col·lectius. Al mateix temps, la situació econòmica actual de crisi i retallades pressupostàries i de drets socials i laborals, exigeix als ajuntaments que siguem actius en la defensa dels serveis públics municipals, que es fonamenten, en bona mesura, a través dels impostos i taxes municipals.

ATÈS I CONSIDERANT:

Que existeixen dades contradictòries sobre el parc d’habitatges buits a Barberà, on treballs encarregats per l’Ajuntament a empreses privades com la consultora Aleph parlen d’entre 87-193 habitatges buits (veure http://www.bdv.es/bdv/noticies/detall.php?apartat=&noticia=2083); segons dades d’organismes públics, com el Cens d’Habitatge 2001, parla de 1069 habitatges buits o vacants (veure http://www.idescat.cat/emex/?id=082520#h10000); i, citant, el Pla Local d’Habitatge de Barberà del Vallès es deixa clar que “la projecció d’habitatges buits a partir de les dades del cens del 2001 és de 1.700 habitatges buits. Aquesta xifra ha estat qüestionada pels tècnics municipals que parlen d’una xifra de 900 habitatges buits. Els comptadors sense consum d’aigua són 300 i 400. En qualsevol cas falta informació” (veure document adjunt).

Que personal tècnic municipal de l’Oficina Municipal d’Habitatge, així com altres serveis municipals, han desenvolupat estudis en aquesta matèria i poden generar dades efectives i reals sobre els habitatges desocupats permanentment a la nostra ciutat. Que l’Article 72. Tipus de gravamen. Recàrrec per immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, permet l’aplicació per part dels ajuntaments d’un recàrrec de fins el 50% als habitatges desocupats.

Que Barberà del Vallès no té un reglament propi que determini quins són els immobles desocupats existents a la ciutat per tal fer polítiques municipals en aquesta matèria. Que, en moments com l’actual, encara existeix una clara discriminació en la distribució dels pressupostos de l’Estat vers els ajuntaments respecte altres administracions de l’Estat (diputacions, comunitats autònomes i govern central) i la crisi suposa més precarietat per a la finances públiques municipals.

Que les finances públiques municipals, que es fonamenten en bona part per les aportacions que fem les barberenques a través d’impostos i taxes per tal de fer possible un municipi de caràcter social i públic, han de ser reflex de redistribució i progressivitat adaptada a la realitat i necessitats de cada lloc amb els marges flexibles que disposa la legislació vigent fins al moment.

Que l’accés a un habitatge per a importants sectors de la població de Barberà continua essent una assignatura pendent i que les administracions locals hem d’impulsar polítiques d’habitatge i intervenir en aquest sector, fomentant el lloguer social, accessible i assequible per a tothom, sobretot per a persones amb rendes més baixes, incidint també sobre el parc d’habitatge privat que està en desús o desocupat.

PROPOSEM ELS SEGÜENTS ACORDS:

1) Que l’Ajuntament de Barberà es compromet a impulsar la confecció d’un Reglament Municipal d’Habitatges Desocupats, que permeti definir i quantificar de forma exacta què es considera habitatge desocupat amb caràcter permanent.

2) Aquest reglament serà encarregat exclusivament als equips tècnics municipals i comptarà amb la participació i aportacions de partits polítics, entitats i veïnat no organitzat i persones expertes en la matèria.

3) Que aquest Reglament Municipal d’Habitatges Desocupats haurà d’estar definit en el termini màxim de sis mesos un cop aprovada aquesta moció.

4) Que aquest Reglament Municipal d’Habitatges Desocupats serà la base per a l’aplicació de l’Article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, pel qual l’Ajuntament de Barberà del Vallès començarà a aplicar un recàrrec del 50% a aquests immobles en l’Impost de Béns Immobles un cop estigui aprovat el reglament.

5) Que l’Ajuntament, a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge, es posarà a disposició de les propietàries incloses en aquest reglament (particulars i empreses) que vulguin incorporar el seu immoble a la borsa municipal d’habitatge en règim de lloguer per tal de quedar exemptes d’aquest recàrrec, entenent que aquest impost també vol servir d’impuls a l’accés a l’habitatge i afavorir que els immobles desocupats de forma permanent surtin al mercat de lloguer municipal, afavorint l'accés a l'habitatge per part dels i les barberenques i evitar l'especulació.

Barberà del Vallès, 2 de desembre de 2011


----------------------
comunicació que s'ha enviat a Alcaldessa i portaveus de grups municipals:

A l'atenció d'Alcaldessa i portaveus de grups municipals amb representació al Ple Municipal de Barberà del Vallès


Hola, bona nit,


El passat dissabte vam entrar a l’OAC dos documents: un primer de propostes i al·legacions a les Ordenances Fiscals Municipals i, un segon, que és complementari a un dels punts del primer.


Les al·legacions a les ordenances fiscals s’han d’entendre com unes propostes que volem debatre, sense que s’hagin d’entendre com un tot o res, tant pel que fa als 10 punts que presentem, com als aspectes concrets que exposem en cadascun d’aquests 10 punts. Estem obertes a parlar de tot i restem a la vostra disposició.


Pel que fa a la proposta de moció -i coneixent de sobres el ROM (hem lluitat des de fa ja molt temps per poder-lo canviar o exprimir al màxim) i la impossibilitat de poder presentar directament des de la candidatura mocions en el ple municipal- s’ha d’entendre com una proposta que traslladem a Alcadessa i a tots els grups municipals (portaveus) perquè la incorporin, la debatin i la votin en el proper ple del mes de desembre, entenent que en aquest procés ha d’haver marge per a la discussió, una discussió on també entenem que l’EAB ha d’estar informada i poder dir la seva com a part promotora i interessada en la proposta de moció. Restem, com amb l’anterior tema, a la vostra disposició.


Esquerra Alternativa per Barberà

11 de desembre de 2011, Barberà del Vallès

A Barberà, apliquem la llei i fem possible que l'IBI tingui un recàrrec del 50% en els habitatges desocupats permanentment A Barberà, apliquem la llei i fem possible que l'IBI tingui un recàrrec del 50% en els habitatges desocupats permanentment Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 0:23:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates