L'EAB presenta propostes (i moció) per unes ordenances fiscals municipals progressives, redistributives i d'excepcionalitat social

L’espai polític municipalista barberenc Esquerra Alternativa per Barberà (EAB) es va presentar a les passades eleccions municipals amb un programa d’actuació municipal on ens comprometríem a treballar per unes ordenances fiscals de caràcter progressiu i on aplicaríem exempcions i rebaixes en impostos i taxes municipals per a la població aturada sense prestacions o que depengui de prestacions socials mínimes o assistencials. També ens comprometíem a fer un cens municipal d’habitatges buits per aplicar recàrrecs en aquells immobles en desús i promocions privades d’habitatge paralitzades.


En aquesta línia cal entendre els dos documents que avui fem públics des de l’EAB, un cop s’han treballat en diferents assemblees. El primer, és el document de propostes i al·legacions que ha fet l’EAB a les Ordenances Fiscals Municipals que han estat aprovades provisionalment, unes propostes que van en la línia de fer efectiva una defensa d’uns impostos i hisenda municipal que es basi en els principis de progressivitat, redistribució i excepcionalitat social. El segon document és complementari a un dels punts del primer document, i és la proposta de moció a favor que l’Ajuntament de Barberà reglamenti la categoria d’Habitatge Desocupat Permanentment, i que s’ha fet arribar a tots els grups municipals amb representació al Ple Municipal perquè sigui incorporada, debatuda i votada en el proper ple del mes de desembre, un reglament necessari per poder començar a aplicar un recàrrec del 50% (com permet la llei, i demanem que s’apliqui des de l’EAB) als immobles desocupats.


Us animem a què us llegiu en deteniment els dos documents, remarcant que des de l’EAB no estem reclamant, ni de bon tros, mesures excepcionals, sinó simplement mesures que estan recollides al Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. Per tant estem parlant de voluntat política, simplement, i si no s’apliquen caldria que el govern municipal expliqués bé per què no ho fa.


Diferents propostes i al·legacions en impostos i taxes municipals van en la línia de bonificar les quotes finals a llars i persones que estiguin a l’atur sense prestacions ingressos o depenguin exclusivament d’una prestació social mínima (proposta/al·legació núm. 1, 5, 9 i 10), en un 100%; i, en el cas d’immobles amb valors cadastrals més baixos i rendes baixes, aplicar bonificacions entre el 20% i el 10%, establint per norma general a Barberà que els majors patrimonis i majors rendes han d’aportar més en l’IBI (proposta/al·legació núm. 6).


Altres propostes i al·legacions demanen que s’apliquin aspectes que ja recull la legislació vigent sobre hisendes municipals: recàrrec del 50% a l’IBI a l’habitatge desocupat (proposta/al·legació núm. 2); que s’apliqui un gravamen diferenciat de l’1% a l’IBI al 10% dels immobles urbans no residencials de major valor cadastral al municipal, vinculat a activitats privades (proposta/al·legació núm. 3) i, si existeixen al municipi, que s’apliqui el mateix gravamen a immobles de característiques especials (proposta/al·legació núm.4); que es reduixi a la mínima bonificació possible, tal com permet la llei, ajudes en l’IBI a activitats vinculades a la construcció (proposta/al·legació núm. 7); així com que es pugi fins al màxim possible establert per la llei, el 30%, l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (proposta/al·legació núm. 8).


En definitiva són propostes que entenem que van en la línia d’assentar unes noves bases per a la hisenda municipal a escala barberenca i que respongui a criteris de progressivitat, redistribució i emergència/excepcionalitat social. I estem parlant, en tot cas, de fer complir la llei o aplicar-la dintre dels marges que permet, demanant més esforços a qui més patrimoni i renda té. Fent complint la llei es posa de manifest que potser no són les ordenances que ens agradarien com EAB, segurament per alguns i algunes no seran revolucionàries, però entenem que, entre el poc marge que ens deixa el govern municipal per poder informar-nos, participar i engegar processos informatius i debat i la realitat actual, els documents i propostes que presentem són un exercici polític de base molt digne i vàlid per fer front, també des dels ajuntaments i des de Barberà al capitalisme, avui vestit de neoliberalisme.


Des de l’EAB seguim construint alternatives...

L'EAB presenta propostes (i moció) per unes ordenances fiscals municipals progressives, redistributives i d'excepcionalitat social L'EAB presenta propostes (i moció) per unes ordenances fiscals municipals progressives, redistributives i d'excepcionalitat social Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 0:44:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates