L'EAB proposa unes ordenances fiscals municipals progressives, redistributives i d'excepcionalitat social

L’EAB, davant de l’aprovació inicial i provisional en la sessió extraordinària núm. 12 del Ple de l’Ajuntament el dia 7 de novembre de 2011, i acollint-nos a la convocatòria d'informació pública, reclamacions i propostes que estableix l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, presentem la següent Exposició de Motius i les Propostes i Al·legacions resultants:EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La permanent discriminació que pateixen els ajuntaments respecte altres administracions públiques (govern central, comunitats autònomes i diputacions) en el repartiment dels Pressupostos Generals de l’Estat, així com les conseqüències que estan tenint sobre moltes persones i famílies les polítiques de retallades en matèria de serveis públics i drets socials laborals i el fet que s’estiguin col·lectivitzant les pèrdues i mala gestió de sectors privats i especulatius sobre la població en general i sobre les classes populars i treballadora en particular, amb la complicitat de bona part de la classe política que fins ara ostenta el poder en governs centrals, autonòmics i municipals, suposa greus afectacions en tot el sistema públic, també en l’apartat de funcionament de les hisendes locals, que es basen en bona mesura en l’aplicació d’impostos i taxes que paguen veïnat i usuaris no residents d’aquests serveis que són necessaris per a la vida en comunitat a tots els municipis.


És per això que des de l’EAB, i tenint present el principi bàsic de capacitat contributiva que regeixen en general els sistemes públics d’impostos (les persones que més tenen haurien d’aportar més a la hisenda pública), des de l’EAB també ens posicionem a favor d’una fiscalitat, a escala municipal i barberenca, que atengui als principis de progressivitat i redistribució i excepcionalitat social. Progressivitat i redistribució, perquè considerem que a la nostra ciutat es donen diferents situacions en relació a la capacitat adquisitiva i el patrimoni en les diferents llars barberenques (llars unipersonals i llars familiars monoparentals, nuclears o extenses) i es poden demanar participacions diferents en la hisenda municipal, segons la capacitat adquisitiva i patrimonial, atenent-se a criteris de progressivitat, on tot el veïnat participi del funcionament dels serveis municipals però unes persones i unes famílies aportant més que altres segons patrimoni i renda. Al mateix temps, un sistema públic municipal en una societat de classes ha de ser un instrument d’intervenció política que contribueixi a redistribuir, corregir i compensar les desigualtats i discriminacions que es generen en altres àmbits, en benefici d’una vida en comú, de la comunitat i de la col·lectivitat, en aquest cas la del municipi de Barberà i la dels i les barberenques, de tots i totes. I, excepcionalitat social, perquè la progressivitat considerem que ha de ser un criteri estable, general, sense dependre de situacions econòmiques i polítiques en una escala general, però que existeixen moments com l’actual, que reclamen de la inclusió de criteris d’excepcionalitat temporal en les aportacions a la hisenda municipal per aquelles persones i famílies barberenques que estan en les situacions econòmiques més precàries.


Unes i altres mesures han d’anar encaminades a no reduir els ingressos públics i municipals a la nostra ciutat, hem de defensar i fer pedagogia del nostre sistema públic i municipal, i garantir el nombre, qualitat i accés a serveis i prestacions municipals, fomentant la cohesió i benestar social del conjunt de la població barberenca. I volem remarcar en aquest sentit que l’Ajuntament de Barberà ja aplica alguns i mínims criteris de progressivitat, redistribució i excepcionalitat en les taxes per la prestació de serveis de llars d’infants municipals i de menjadors a les llars d’infants, un aspecte que posa de manifest que la capacitat política i normativa per poder-ho fer existeix i és real i justa.


PER TOT L’EXPOSAT, demanaríem les següents modificacions i inclusions en la proposta d’Ordenances Fiscals Municipals:


1). Inclusió a les Ordenances Fiscals Municipals, com a criteri general, que l’Ajuntament de Barberà del Vallès adapti el conjunt de les Ordenances Fiscals de Barberà a aquests criteris de progressivitat, redistribució i excepcionalitat, establint-se bonificacions fiscals en impostos i taxes per a aquelles persones i llars unipersonals i familiars que no tinguin ingressos o depenguin exclusivament d’una prestació social mínima, així com aplicant-se criteris de progressivitat en aquells impostos municipals on hi hagi marge legal i normatiu per fer-ho, a través de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.


2). Inclusió d’aquest nou punt al punt 2 de l’Article 7. de l’Impost sobre Béns Immobles (“Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec”) amb el següent text:


L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles urbans d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es determinin reglamentàriament. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'aquest impost, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l'immoble.


Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt.


3). Inclusió d’aquest nou punt al punt 2 de l’Article 7. de l’Impost sobre Béns Immobles (“Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec”) amb el següent text:


No obstant el tipus de gravamen específic que s’apliqui a béns immobles urbans, i de conformitat amb l’establert a l’art. 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, s’aplicarà un tipus de gravamen de l’1% al 10% dels béns immobles del municipi que tingui el valor cadastral més gran entre els següents usos, segons la classificació oficial del padró cadastral i exclosos els d’ús residencial i els immobles inclosos al punt 1 de l’Article 4 de l’ordenança municipal de l’Impost sobre Béns Immobles: (A) aparcaments/magatzems; (C) comercial; (G) oci i hosteleria; (I) industrial; (M) solars; (O) oficines; (T) espectacles.


Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt.


4). Aplicació, en el cas d’existir en el municipi de Barberà de béns immobles de característiques especials al municipi de Barberà, al punt al núm. 2 de l’Article 7. de l’Impost sobre Béns Immobles (“Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec”) d’un gravamen 1% als béns immobles de característiques especials.

Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt.


5). Inclusió d’aquest nou punt al núm. 3 de l’Article 5 de l’Impost sobre Béns Immobles (“Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable”):


Gaudiran d'una bonificació del 100% en la quota íntegra de l’impost, prèvia demanda de les possibles llars beneficiàries i de l’informe municipal corresponent, aquells immobles on tots els seus membres estiguin en situació d’atur sense prestació o depenguin exclusivament d’una prestació social mínima.


Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt.


6) Inclusió d’aquest nou punt al núm. 3 de l’Article 5 de l’Impost sobre Béns Immobles (“Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable”):

Gaudiran d'una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost, aquells immobles urbans d’ús residencial que tinguin un valor cadastral inferior a 40.000€ i que acreditin una renda anual inferior a 10.000 € per cada membre de la unitat familiar.

Gaudiran d’una bonificació del 10% en la quota íntegra de l’impost, aquells immobles urbans d’ús residencial que tinguin un valor cadastral entre 40.001-90.000€, i que acreditin una renda anual inferior a 10.000 € per cada membre de la unitat familiar.


Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt.


7) Modificació del punt 1 de l’Article 5 de l’Impost sobre Béns Immobles (“Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable”) amb el següent text:


Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota de l'impost, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.


Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt, ja la bonificació en aquest capítol pot estar entre el 50% i el 90% (a Barberà està i es manté en el 75% i demanaríem que, en aquest capítol, s’apliqués el mínim de bonificació).


8) Modificació del punt 2 de l’Article 8 de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (“Tipus de gravamen i quota”) amb el següent text:


La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 30%” i s’hauran d’adaptar quotes íntegres i líquides a aquest percentatge màxim que marca la llei.


Recordem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, que la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet l’aplicació legal d’aquest punt, ja el tipus aplicar pot arribar a un màxim del 30% (a Barberà no arriba al 28% i demanaríem que, en aquest capítol, s’apliqués el màxim legal permès.


9). Inclusió a la Taxa per “Expedició de Documents Administratius” d’una bonificació del 100% en la quota resultant, prèvia demanda de les demandants i de l’informe municipal corresponent, a les persones en situació d’atur sense prestació o depenguin exclusivament d’una prestació social mínima.


10). Inclusió núm. 5 a la Taxa per “Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombraries i altres Residus Sòlids Urbans” d’una bonificació del 100% en la quota resultant, prèvia demanda de les possibles llars beneficiàries i de l’informe municipal corresponent, aquells immobles on tots els seus membres estiguin en situació d’atur sense prestació o depenguin exclusivament d’una prestació social mínima.

L'EAB proposa unes ordenances fiscals municipals progressives, redistributives i d'excepcionalitat social L'EAB proposa unes ordenances fiscals municipals progressives, redistributives i d'excepcionalitat social Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 0:17:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates