L'EAB presenta 7 al·legacions i 41 preguntes sobre el Pressupost Municipal

PRESSUPOST MUNICIPAL 2013
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Document d’al·legacions i propostes
elaborat per l’espai polític municipalista
Esquerra Alternativa per Barberà
Solstici d’Hivern de 2012

Un any més el Pressupost Municipal es votarà al ple municipal sense que hagi existit cap procés, no ja de participació pública i directa del veïnat, sinó informatiu, a banda dels 15 dies preceptius. I sense que hagi existit cap voluntat d’anunciar-ho i animar al veïnat i teixit associatiu de la ciutat a informar-se i participar. En un moment de crisi, també democràtica, el govern local sociovergent s’entesta en seguir cultivant la cultura de l’opacitat, on només un 1% està ben informat dels temes que ens afecten a totes, i fa i desfà, any rere any. En definitiva, l‘1% enfront del 99% també té uns representants locals a la nostra ciutat.

En un context com l’actual, on els efectes d’una nova crisi del sistema capitalisme que se’ns està fent pagar a les classes populars i treballadora i no als seus vertaders culpables, el govern municipal sociovergent de Barberà del Vallès continua erigint-se com un engranatge més del que el geògraf David Harvey anomena “acumulació per despossió”, és a dir, tenint mecanismes com per fer polítiques que trenquin la lògica i hegomonia neoliberal a l’ús, el govern municipal barberenc ens presenta un model econòmic, a través del Pressupost Municipal, que continua repercutint sobre els sectors socials empobrits el pagament de la crisi a través de la protecció dels que més tenen i més han d’assumir i privatitzant i mercantilitzant serveis i béns públics, fent un transvassament de recursos de titularitat pública cap al sistema privat. 

I no som pas exagerades. El govern municipal ens presenta uns números on hi ha moviments de plantilla municipal d’unes àrees a unes altres, però sense apostar per dotar a aquestes àrees de més recursos per fer polítiques, sobretot en educació i serveis socials o habitatge. Tot el contrari, l’àrea que més dota amb recursos serà Esports, un servei que tendeix clarament a la no gratuïtat i a la mercantilització i subcontractació de serveis públics. I no som exagerades quan ens trobem a uns governants polítics municipals que ens diuen que la pujada de l’IBI ens ve donada i imposada des de fora, on tenen una raó parcial. Raó parcial perquè no diuen com fa un any l’EAB va proposar reformes en el capítol d’ingressos  a través de les ordenances municipals, que volien fer pagar a qui més pot i no a qui menys té i qui està suportant el pagament de la crisi.

Parlem de les propostes que vam fer en l’IBI, a través de legislar i actuar sobre l’habitatge buit i sobre els béns immobles del municipi que tinguin el valor cadastral més gran entre els següents usos: aparcaments i magatzems; comercial; oci i hosteleria; industrial; solars; oficines; i espectacles. Parlem de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturales Urbana (IIVTNU), aplicant el tipus màxim que estableix la llei, ja que a Barberà no s’hi arriba. Totes tres propostes són mesures sobre les quals legislen i apliquen altres municipis, però la resposta del govern municipal de la nostra ciutat, com recull l’acte del ple municipal de 21/12/2011 va ser llavors: sobre l’habitatge buit desestimar-la perquè “s’està pendent de desenvolupament el reglament que ho reguli”; sobre actuar sobre els béns amb major valor cadastral desestimar-la perquè “pròximament es realitzarà una revisió cadastral on es depuraran les tipologies dels béns immobles per actualitzar-les a la normativa actual”; i sobre l’IVTNU desestimar-la “perquè no es considera oportú donada l’especial situació que tenen actualment les transmissions de la propietat”. Passa un any i el govern municipal només aplica la pujada de l’IBI que ve imposada des de fora a tots els immobles, a totes les famílies, sigui quina sigui la seva situació, malgrat ha tingut un any per precisar el parc d’habitatge buit, malgrat els immobles de major valor cadastral existeixen fa anys i la revisió del cadastre s’ha desenvolupat i, malgrat que la situació empitjora per qui no té res, es desentengui de demanar demanar més esforços a qui pot transmetre patrimoni o n’acumula. 

En definitiva, s’opta per seguir xuclant de la majoria social de classe treballadora i es protegeix a qui més té i més pot suportar una pujada d’impostos municipals i, també, se li pot demanar més a qui pot transmetre patrimoni. No exagerem, i tenim clar que els mecanismes d’un ajuntament són escassos, però si els escassos mecanismes que tenim, a sobre, s’utilitzen per seguir desposseint a les classes populars i beneficiant a qui més té hem de denunciar-ho i hem de lluitar, dia a dia, per foragitar de les nostres institucions a aquests governants i canviar les polítiques.

És per tot plegat que presentem les següents preguntes i al·legacions al Pressupost Municipal 2013. Preguntes perquè estem davant d’un nou procés opac d’elaboració d’un pressupost municipal. I, al·legacions, perquè des de la nostra humil posició com a candidatura municipalista, que representa a una part significativa i qualitativa de barberencs i barberenques, volem defensar el benestar col·lectiu davant dels beneficis d’una minoria.

- Al·legació número 1. Partides 2013 200 912/ 10000, 10001 i 16000 del Capítol 1 de Despeses, Despeses de Personal.

El cost que paguem els i les barberenques en relació als sous i seguretat social de l’equip de govern, a més del que reben la resta de regidors i regidores de l’oposició i la resta d’òrgans representatius de l’ajuntament (el conjunt dels i les 21 regidores del ple municipal i partits de govern i partits de l’oposició), va pujar a l’any 2011 667.433,66€ i, 700.821,58€, a l’any 2012. Per aquest 2013 es preveu que aquest cost es quedi en un entremig, 700.821,58€. Des de l’EAB defensem, a través del nostre Codi Ètic, que els càrrecs electes que temporalment no puguin exercir-se en la seva professió per ocupar càrrecs com Alcaldia o siguin regidors i regidores a l’equip de govern municipal a temps complert, mai sobrepassin en 3 vegades el Salari Mínim Interprofessional (els 1.924,20€/mes)* com assignació econòmica mensual que rebin del Pressupost Municipal. És per aquesta raó que demanem que el salari que reben tots els membres de l’equip de govern (alcaldia i regidors i regidores amb càrrec) s’adapti a aquesta proposta, fixant el salari màxim de l’alcadessa en 1924,20€/mes i, per a la resta de regidors i regidores a temps complert o parcial de l’equip de govern municipal, les assignacions econòmiques es faran en proporció al temps de dedicació i al límit d’assignació econòmica abans esmentat per l’alcaldessa.

- Al·legació número 2. Partida 2013 200 920 13001 del Capítol 1 de Despeses, Despeses de Personal.

Retirar del pressupost aquesta partida de 15.025,30€ destinada a “hores extres” de la plantilla municipal.

- Al·legació número 3. Partida 2013 200 920 15200 del Capítol 1 de Despeses, Despeses de Personal.

Retirar del pressupost aquesta partida de 67.920,14€ destinada a “incentivar el rendiment i combatre l’absentisme” de la plantilla municipal.

- Al·legació número 4. Partides 2013 200 920/ 23000, 23010, 23020, 23100, 23120 del Capítol 2 de Despeses, Béns i Serveis Municipals.

Retirar del pressupost municipal els 15.100€ de les partides destinades a dietes de personal directiu i no directiu i locomoció d’òrgans de govern i personal no directiu.

- Al·legació número 5. Partides 2013 001 922/ 226010, 226011 del Capítol 2 de Despeses, Béns i Serveis Municipals.

Retirar del pressupost municipal els 29.000€ de les partides destinades a atencions protocolàries de l’alcadessa.

- Al·legació número 6. Partides 2013 511 233 4800001, 2013 511 231 4800021 i 2013 512 232 48000 del Capítol 4 de Despeses, Transferències corrents.

Demanaríem la reconsideració de les retallades en aquestes partides (subvenció a l’acolliment a la residència de gent gran de Ballesol, passant d’una partida de 120.000€ a 60.000€; ajudes de menjador, de 345.000€ a 175.000€; i supressió de l’única partida de 19.000€ destinada a l’atenció de persones nouvingudes) perquè considerem que es poden suplir redistribuint part del pressupost.

- Al·legació número 7. Capítol “Esports” del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Seguim l’anterior al·legació, demanaríem que es reconsiderés la pujada de despesa en 758.385,24€ en l’àrea d’Esports per redistribuir aquest augment en altres àrees d’actuació municipal, com educació, sanitat, atenció social i joventut.

Per tancar l’apartat d’al·legacions, i pel que respecta a les al·legacions 1, 2, 3, 4, 5 i 6, demanaríem que les quantitats econòmiques estalviades s’utilitzessin per cobrir i dotar de millors polítiques en les partides en àmbits com l’educació, l’atenció social i comunitària, salut, atenció a població nouvinguda, joves i dones.

- Pregunta número 1. Partida 2013 200 920 13002 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament a què està destinada aquesta partida que puja fins els 272.924,74€ i que consta com “altres remuneracions de personal laboral fix” de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 2. Partida 2013 200 920 16209 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament a què està destinada aquesta partida que puja fins els 13043,63€ i que consta com “altres despeses socials” de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 3. Partida 2013 270 920 13100 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament aquesta partida de 3.196,70€ destinada a cobrir personal laboral temporal de l’àrea d’Informàtica de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 4. Partida 2013 410 920 13100 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament aquesta partida de 91.087,80€, i que ha baixat  respecte l’any passat, destinada a cobrir personal laboral temporal de l’àrea de Serveis Territorials de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 5. Partides 2013 531 920 13100 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament aquesta partida de 46.767,56€ destinada a cobrir personal laboral temporal a l’àrea d’Educació de l’ajuntament, provinent de l’àrea de Serveis Personals. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 6. Partida 2013 540 920 13100 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament aquesta partida de 22.376.90€ destinada a cobrir personal laboral temporal a l’àrea de Cultura de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 7. Partida 2013 002 920 13100 (Capítol 1, Despeses de Personal).

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament aquesta partida de 83.354,78€ destinada a cobrir personal laboral temporal a l’area de Comunicació de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 8. Redistribució de partides del Capítol 1, Despeses de Personal.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la redistribució de plantilla municipal, quedant buides de personal àrees com Serveis Personal, Participació Ciutadana i Promoció Econòmica per dotar de personal les àrees de Benestar Social i Educació. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta redistribució.

- Pregunta número 9. Partida 2013 100 130 20400 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 34.750,18€, que puja respecte l’any passat, destinada a “arrendaments de material de transport” de la Policia Municipal. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 10. Partida 2013 100 130 22001 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la nova partida de 4.521€ destinada a “premsa, revistes, llibres i publicacions” de la Policia Municipal. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 11. Partida 2013 200 920 22604 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida que puja de 15.000€ a 380.656,75€ per aquest proper any, destinada a temes “jurídics i contenciosos” de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 12. Partida 2013 410 920 20200 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 111.268,72€ que es destina a pagar el lloguer de la planta 2a i 3a de l’Edifici Sabemsa per part de l’ajuntament per ubicar oficines municipals. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 13. Partida 2013 410 920 22799 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la nova partida de 25.260€ destinada a “quotes de manteniment de l’aparcament”. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 14. Partida 2013 430 171 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la nova partida de 67.200€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Parcs i Jardins de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 15. Partida 2013 430 171 22706 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida que puja de 60.000€ a 288.817,85€ per aquest proper any, destinada a “TRAE d’estudis i treballs tècnics” de l’àrea de Parcs i Jardins de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 16. Partida 2013 450 172 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 5.500€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 17. Partides 2013 511 230/ 22299, 22699 i 2013 511/ 231 22799 i 233 22799 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament les partides que pugen fins 884.060,4€ i estan destinades a un genèric “altres” despeses en comunicació, despeses diverses i treballs  realitzats per empreses i professionals de l’àrea de Benestar Social de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 18. Partida 2013 512 232 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 12.000€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Nouvinguts de l’ajuntament, i per què es rebaixa considerablement respecte l’any passat. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 19. Partida 2013 513 337 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 65.500€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Joventut de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 20. Partida 2013 514 232 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 55.400€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea d’Igualtat de Dones de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 21. Partides 2013 515 232/ 22699 i 22799 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 175.500€ destinada a “altres despeses diverses” i “altres treballs realitzats per empreses i professionals” de l’àrea de Gent Gran de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 22. Partida 2013 521 313 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 4.000€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Salut de l’ajuntament, i per què es rebaixa considerablement respecte l’any passat. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 23. Partides 2013 531/ 320 22699, 321 22699, 323 22699, 320 22799, 321 22799, 323 22799 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament les partides que pugen fins a 185.200€ destinades a “altres despeses diverses” i “altres treballs realitzats per empreses i professionals” de l’àrea d’Educació de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 24. Partides 2013 540/ 334, 335, 338/ 22609 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament les partides que pugen fins a 176.000€ destinades a un genèric “activitats culturals i esportives” de l’àrea de Cultura de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 25. Partida 2013 550 340 22199 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 2.000€ destinada “subministraments diversos” de l’àrea d’Esports de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 26. Partides 2013 550 341 22799 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament les partides que pugen fins a 927.105,29€ destinada a subcontractar serveis a l’àrea d’Esports de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 27. Partida 2013 600 924 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 5.450€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Participació de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 28. Partida 2013 650 232 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 49.000€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Ciutadania i Civisme de l’ajuntament, i per què creix tant aquesta partida. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 29. Partida 2013 800 431 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 44.000€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Comerç de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 30. Partida 2013 002/ 491, 491/ 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament les partides que pugen fins als 44.588€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de Comunicació de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 31. Partida 2013 004 231 22699 del Capítol 2, Béns i Serveis Municipals.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la partida de 4.300€ destinada a “altres despeses diverses” de l’àrea de l’Oficina del Pla de Barris de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 32. Partides 2013 420/ 943 46700, 155 47900 i 155 47901 del Capítol 4, Transferències corrents.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la redistribució de l’àrea de Serveis Tècnics de la partida destinada al Consorci del Parc Central del Vallès a la Junta de Conservació dels Polígons de Santiga i Can Salvatella. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 33. Partida 2013 511 233 4800001 del Capítol 4, Transferències corrents.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la baixada de la subvenció a l’acolliment a la residència de gent gran de Ballesol, passant d’una partida de 120.000€ a 60.000€, ja que considerem greu aquesta retallada i reclamaríem una reconsideració al respecte. S’accepti o no s’accepti la reconsideració, també demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 34. Partida 2013 511 231 4800021 del Capítol 4, Transferències corrents.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la baixada de les ajudes de menjador de 345.000€ a 175.000€, ja que considerem greu aquesta retallada i reclamaríem una reconsideració al respecte. S’accepti o no s’accepti la reconsideració, també demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

. Pregunta número 35. Partida 2013 512 232 48000 del Capítol 4, Transferències corrents.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la supressió de l’única partida de 19.000€ destinada a l’atenció de persones nouvingudes, ja que considerem greu aquesta retallada i reclamaríem una reconsideració al respecte. S’accepti o no s’accepti la reconsideració, també demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 36. Partides 2013 531/ 321, 323/ 48000 del Capítol 4, Transferències corrents.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament les partides que pugen fins a 96.000€ destinades a “Famílies i institucions” de l’àrea d’Educació de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 37. Partides 2013 410 321 60000 del Capítol 6, Inversions reals.

Demanem que a l’Ajuntament que ens informi del cost que està suposant fins el moment la nefasta gestió de la construcció de l’Escola Marta Mata, des del moment que es va compensar econòmica a la Fundació Hospital de Sant Pau. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 38. Partida 2013 003 929 78000 del Capítol 7, Transferències de capital.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la nova partida que puja fins a 122.343,98€ destinada a un genèric “famílies i institucions” de l’àrea de Cooperació de l’ajuntament. També demanaríem poder fer seguiment durant l’any del desenvolupament d’aquesta partida.

- Pregunta número 39. Partida 2013 420 55006, Capítol 5 d’Ingressos.

Demanem informació sobre el cànon que paga l’empresa Mercadona, que puja fins a 36.000€, i sobre la possibilitat d’aplicar un major cànon.

- Pregunta número 40. Partides 2013 515 55000 del Capítol 5 d’Ingressos.

Demanem que s’expliqui i justifiqui públicament la situació del bar i perruqueria ubicada a l’àrea de gent gran del Centre Cívic de Ca n’Amiguet i que ha suposat que comenci a pagar aquest proper any 5.600€ per la concessió i no constessin pagaments en anys anteriors.

- Pregunta número 41. Partides 2013 230/ 11200, 11300, 11500, 11600 i 13000 del Capítol 1 d’Ingressos.

Demanem que se’ns informi dels treballs i gestions, també a nivell informatiu i participatiu, que s’han desenvolupat per determinar la categoria d’habitatge buit a Barberà i l’aplicació d’un recàrrec del 50% i per aplicar un gravamen especial als béns immobles de major valor cadastral, com possibilita la llei en l’impost de l’IBI. Al mateix temps volem conèixer les raons polítiques perquè no s’apliqui el gravamen màxim en l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

Totes les al·legacions i preguntes voldríem que fossin valorades, discutides i tractades públicament durant la celebració del Ple Municipal i se’ns faciliti còpia per escrit, ja que entenem que és la millor manera de contribuir al debat polític i a la transparència.

Esquerra Alternativa per Barberà
Solstici d’Hivern de 2012

L'EAB presenta 7 al·legacions i 41 preguntes sobre el Pressupost Municipal L'EAB presenta 7 al·legacions i 41 preguntes sobre el Pressupost Municipal Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 0:04:00 Rating: 5

2 comentaris:

 1. Preguntes 11, 33 i 34, flipant aquest Ajuntament...

  Només n'hi han xoriços, estarem pendents de l'operació Mercuri i les seves ramificacions..

  Moltes gràcies per presentar totes aquestes preguntes al ple. Sou molt necessàris al poble.

  Salut!

  ResponElimina
 2. Flipa que només pagui aquest canon Mercadona...

  ResponElimina

Sora Templates